مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (JAB) - واژه نامه اختصاصی