نویسنده = علی اسماعیلی زاده کشکوئیه
کاوش مولکولی ژنوم گاو برای نقشه یابی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن لاشه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.169

علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمد آبادی


شناسایی تنوع ژنوم در اکوتیپ‌‌های مختلف بزهای بومی ایران با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 1-18

10.22103/jab.2023.20642.1447

زینب امیری؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ حجت اسدالله پور نعنائی


ارزیابی پتانسیل ژنتیکی اکوتیپ‌های مرغ بومی ایران به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 119-132

10.22103/jab.2022.19103.1389

حامد خراطی کوپا؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ حجت پورنعنایی


بررسی تنوع ژنتیکی در مرغ بومی خزک با استفاده از داده‌های توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-106

10.22103/jab.2021.17202.1296

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ سید حجت مسعود زاده


شناسایی تنوع ژنوم در مرغ لاری با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 189-204

10.22103/jab.2021.17102.1287

حمیده بازگیر؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ زینب امیری؛ مسعود اسدی فوزی


شناسایی تنوع ژنوم در مرغ مرندی با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 161-176

10.22103/jab.2020.15067.1188

رسول اکبری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ زینب امیری قنات سامان؛ احمد آیت اللهی مهرجردی


تکثیر و همسانه‌سازی‌ ژن آلفا‌توکسین باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنس در باکتری E. coli

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 67-86

10.22103/jab.2020.2524

حسینعلی ساسان؛ مهین رسانی؛ سمانه کارآموز؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی


بیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستی گاوهای هلشتاین با استفاده از Real Time PCR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-150

10.22103/jab.2019.13778.1126

محمدرضا احسنی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ امین خضری؛ حمیدرضا اسماعیلی


شناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در مرغ بومی فارس با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 139-151

10.22103/jab.2018.2072

طاهره اسکندری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید سهرابی