نویسنده = داریوش داودی
بررسی اثر تنظیم‏ کننده‏ های رشد و ریزنمونه‏ های مختلف برکال ‏زایی و اندام ‏زایی گل ‏راعی در شرایط درون شیشه ای

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 57-66

10.22103/jab.2013.1212

ابراهیم شرفی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ محمد حسین فتوکیان؛ داریوش داودی؛ طاهره حسنلو


اثر نانوذره TiO2 برصفات جوانه زنی و شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-26

10.22103/jab.2013.1186

سهیلا تکلو؛ داریوش داودی؛ منصور امیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ فرانک روزبه؛ عبدالرحمن رسول نیا