نویسنده = رحیم حداد
مطالعه افزایش بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی با استفاده از روش سرکوبی خاموشی ژن به کمک پروتئین P19

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18

10.22103/jab.2016.1415

مهشید امیری؛ مختار جلالی جواران؛ پرستو احسانی؛ رحیم حداد


همسانه سازی و بررسی روابط تکاملی یک آنزیم اکسیدو ردوکتاز در مسیر تولید هورمون اتیلن

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 55-74

10.22103/jab.2015.1132

زهره جعفری؛ رحیم حداد؛ رامین حسینی؛ قاسمعلی گروسی


مطالعه تاثیر پکتین، نوع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی در ازدیاد پایه هیبرید 677GF در شرایط درون شیشه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 113-126

10.22103/jab.2011.365

اسماعیل نظامی آلانق؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ محمد بابایی