نویسنده = محمدرضا محمد آبادی
مطالعه چندشکلی ژن IGFBP3 و ارتباط آن با صفات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب و برخی فراسنجه‌های خون در گوسفند نژاد زل با روش PCR-SSCP

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 97-110

10.22103/jab.2014.1224

علی قاضی خانی شاد؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی؛ رضا فرجی؛ محمدرضا محمد آبادی


چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز سرخ جبال بارز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 69-80

10.22103/jab.2011.362

روح الله علی نقی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ سونیا زکی زاده


کاوش مولکولی ژنوم گاو برای نقشه یابی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن لاشه

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 117-130

10.22103/jab.2009.1153

علی اسمعیلی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی