نویسنده = نعمت هدایت ایوریق
شناسایی و بررسی عناصر متحرک (Transposable Elements) در ژنوم شترهای دو‌کوهانه ایرانی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 39-59

10.22103/jab.2020.15642.1218

ناهیده زارع؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سیدشریفی؛ رضا خلخالی ایوریق


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-50

10.22103/jab.2020.2522

نعمت هدایت ایوریق؛ الهامه آزادمرد؛ رضا سیدشریفی؛ سعید نیک‌بین؛ میرداریوش شکوری؛ رضا خلخالی ایوریق


آنالیزفیلوژنتیکی جمعیت بزهای خلخالی با استفاده ژن سیتوکروم b

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 76-86

10.22103/jab.2018.1880

ویدا دولتی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سعید نیک بین؛ رضا بهمرام


توالی یابی و شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن میوستاتین در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 120-135

10.22103/jab.2016.1551

نعمت هدایت ایوریق؛ وحید واحدی؛ رضا سیدشریفی؛ آزاده بوستان