نویسنده = صدیقه فابریکی اورنگ
بررسی بیان ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتز لیمونن تحت تأثیر تنش خشکی در زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi) در دو مرحله رویشی و گلدهی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

10.22103/jab.2019.2472

صغری کیانی؛ جعفر احمدی؛ بهروز شیران؛ صدیقه فابریکی اورنگ؛ حسین فلاحی