نویسنده = رضا سیدشریفی
شناسایی و بررسی عناصر متحرک (Transposable Elements) در ژنوم شترهای دو‌کوهانه ایرانی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 39-59

10.22103/jab.2020.15642.1218

ناهیده زارع؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سیدشریفی؛ رضا خلخالی ایوریق


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-50

10.22103/jab.2020.2522

نعمت هدایت ایوریق؛ الهامه آزادمرد؛ رضا سیدشریفی؛ سعید نیک‌بین؛ میرداریوش شکوری؛ رضا خلخالی ایوریق