نویسنده = زهرا عرب پور
نقش رازیانه بر بیان ژن DLK1 در بافت قلب گوسفند

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 155-170

10.22103/jab.2022.19402.1399

محمدرضا محمدآبادی؛ دیانا شبان جرجندی؛ زهرا عرب پور؛ فاطمه ابارقی؛ حسینعلی ساسان؛ فرهاد بردبار


الگوی بیانی ژن p32 در بافت‌های ران، دست، راسته و چربی پشت بره کرمانی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 183-200

10.22103/jab.2022.18782.1371

زهرا عرب پور؛ محمدرضا محمدآبادی؛ امین خضری