کلیدواژه‌ها = فاکتورهای رونویسی
آنالیز شبکه هم‌‌بیان ژن وزنی (WGCNA) در جو و بیان ژن های هاب درگیر در مرحله جوانه‌زنی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 247-267

10.22103/jab.2022.20183.1427

زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ محمد رضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی؛ ژهرا حاجی برات


بررسی بیان عوامل رونویسی دخیل در تحمل به تنش شوری در ژنوتیپ‌های اصلاحی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 67-84

10.22103/jab.2022.18546.1355

ثریا قربانی؛ علیرضا اطمینان؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا پورابوقداره؛ لیا شوشتری


شناسائی، ارزیابی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن DREB2 در گندم محلی کلک افغانی تحت شرایط تنش شوری

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 103-124

10.22103/jab.2021.16853.1279

داود نادری؛ محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی؛ براتعلی فاخری؛ سیدکاظم صباغ