کلیدواژه‌ها = کلزا
طراحی تلفیق ژنی پلی‌اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus L.)

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 1-16

10.22103/jab.2018.2204

نجمه آیت فرد؛ اسماعیل قاسمی گوجانی؛ علیرضا شافعی‌نیا؛ پیام پورمحمدی


بیان فاکتور رشد استخوانی نوترکیب انسانی2 (rhBMP2) در ریشه‌های موئین تراریخت توتون

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 21-34

10.22103/jab.2018.2065

بلال دهقانی؛ امیر موسوی؛ صادق حسن نیا؛ علی هاتف سلمانیان؛ علی شرفی؛ محمد رضا افتخاریان قمصری


بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-42

10.22103/jab.2015.1350

زهرا برزن؛ مسعود دهداری؛ رضا امیری فهلیانی