کلیدواژه‌ها = تراریختی
بهینه‌سازی کشت بافت و انتقال سازه حاوی ژن GME کیوی به گیاه کاهو (Lactuca sativa L. )

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 81-102

10.22103/jab.2020.14549.1160

بهناز آقایانی؛ علیرضا زبرجدی؛ زینب چقاکبودی


انتقال ژن GUS به گیاه زینتی Begonia soli-mutata

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 87-104

10.22103/jab.2020.2525

احمد شریفی؛ فاطمه حسینی؛ براتعلی مشکانی؛ عبدالرضا باقری؛ سید حسن مرعشی


تراریخت سازی چغندرقند با ژن کیتیناز لوبیا و افزایش مقاومت به بیمارگر Alternaria alternata

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 175-200

10.22103/jab.2015.1358

آزاده گودرزی؛ ناصر صفایی؛ مراد جعفری؛ سید باقر محمودی؛ مسعود توحیدفر


ترانسفورماسیون گیاه شابیزک Atropa belladonna توسط Agrobacterium rhizogense

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 59-68

10.22103/jab.2013.1201

بتول زارعی؛ دانیال کهریزی؛ سید علیرضا موسوی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی