کلیدواژه‌ها = ریزازدیادی
بهینه‌سازی کشت بافت و انتقال سازه حاوی ژن GME کیوی به گیاه کاهو (Lactuca sativa L. )

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 81-102

10.22103/jab.2020.14549.1160

بهناز آقایانی؛ علیرضا زبرجدی؛ زینب چقاکبودی


بررسی اثر تنظیم‏ کننده‏ های رشد و ریزنمونه‏ های مختلف برکال ‏زایی و اندام ‏زایی گل ‏راعی در شرایط درون شیشه ای

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 57-66

10.22103/jab.2013.1212

ابراهیم شرفی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ محمد حسین فتوکیان؛ داریوش داودی؛ طاهره حسنلو