کلیدواژه‌ها = ساختار جمعیت
بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در برخی ژرم پلاسم های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 197-219

10.22103/jab.2022.18496.1357

عاطفه سادات مصطفوی؛ منصور امیدی؛ رضا عزیزی نژاد؛ علیرضا اطمینان؛ حسنعلی نقدی بادی


تنوع ملکولی و روابط ژنتیکی بین توده‌های Aegilops tauschii بر اساس چندشکلی حاصل از ناحیه CAAT-box پروموتر ژن‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 57-74

10.22103/jab.2021.16650.1267

عاطفه نوری؛ علیرضا اطمینان؛ مریم گل آبادی؛ علی اشرف مهرابی؛ عبدالمجید رضایی


تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ارزن معمولیPunicum miliaceam)) تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 153-174

10.22103/jab.2019.2479

زهرا علیزاده؛ فاطمه ابراهیمی؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


شناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جو

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 41-60

10.22103/jab.2014.1311

راویه حیدری؛ عاطفه صبوری؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمدرضا دادرس