کلیدواژه‌ها = نشانگر AFLP
تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم‌پلاسم ارزن دم‌‌روباهی با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 173-190

10.22103/jab.2019.12104.1051

اکرم امینی زاده؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 99-112

10.22103/jab.2016.1524

رضا نظیفی گلیردی؛ غفار کیانی؛ علی دهستانی کلاگر؛ سید حمیدرضا هاشمی