کلیدواژه‌ها = توالی‌یابی کل ژنوم
شناسایی تنوع ژنوم در مرغ لاری با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 189-204

10.22103/jab.2021.17102.1287

حمیده بازگیر؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ زینب امیری؛ مسعود اسدی فوزی


شناسایی و بررسی عناصر متحرک (Transposable Elements) در ژنوم شترهای دو‌کوهانه ایرانی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 39-59

10.22103/jab.2020.15642.1218

ناهیده زارع؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سیدشریفی؛ رضا خلخالی ایوریق


شناسایی تنوع ژنوم در مرغ مرندی با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 161-176

10.22103/jab.2020.15067.1188

رسول اکبری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ زینب امیری قنات سامان؛ احمد آیت اللهی مهرجردی


شناسایی واریانت‌های ژنتیکی در لاین‌آرین و بررسی عملکرد آنها با استفاده از توالی‌یابی‌کل ژنوم

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 45-60

10.22103/jab.2018.2207

حامد خراتی‌کوپایی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمد دادپسند؛ علی نیازی؛ علی اسمعیلی زاده