کلیدواژه‌ها = انتخاب به کمک نشانگر
کاربرد انتخاب ژنومی در بهبود برنامه‏های اصلاح نژاد مولکولی در آبزیان

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 133-156

10.22103/jab.2022.20339.1436

رضا پسندیده؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مجید پسندیده


مکان‌یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22

10.22103/jab.2019.12378.1058

محمد جواد به‌روزبه؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن رضایی