نویسنده = غلامرضا صالحی جوزانی
بررسی فیلوژنتیکی جدایه‌های جدید ایرانی ویروس بادنای یک انجیر بر اساس ترادف ژن پروتئین حرکتی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 111-125

10.22103/jab.2017.1755

اطهر علی شیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود شمس بخش


ارزیابی برخی باکتری‌های بومی جداسازی شده در فرآیند تولید کمپوست

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-12

10.22103/jab.2013.1145

هلن پور مظاهری؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ میثم طباطبایی