نویسنده = حسین صبوری
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای مولکولی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 57-82

10.22103/jab.2019.2475

سمیه سراوانی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی


مکان‌یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22

10.22103/jab.2019.12378.1058

محمد جواد به‌روزبه؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن رضایی


نقشه‌یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده‌های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جو

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 35-56

10.22103/jab.2017.1632

رباب دغاغله؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم3؛ عیسی جرجانی؛ حسین‌علی فلاحی


مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 81-102

10.22103/jab.2009.1151

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ گلن گریگوریو