نویسنده = روح اله عبدالشاهی
تاثیر ژن‌های Ppd و Vrn بر صفات زراعی مهم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-134

10.22103/jab.2022.18639.1359

سمیه امینی زاده؛ روح اله عبدالشاهی؛ شهرام پورسیدی؛ قاسم محمدی نژاد؛ مهدی مهیجی؛ حسن فرحبخش


نقشه یابی QTL‌های کنترل‌کننده خصوصیات بیومکانیکی مقاومت به ورس در گندم نان

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 77-98

10.22103/jab.2020.16507.1259

مجید رضایی نیا؛ محمد مهدی مهارلویی؛ روح اله عبدالشاهی


تاثیر گزینش ژن Ppd-D1a و زودسنبله‌‌دهی بر صفات مهم زراعی گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 25-44

10.22103/jab.2020.15770.1227

شهرزاد فرودی صفات؛ روح اله عبدالشاهی؛ مهدی مهیجی