نویسنده = مهران نوروزپور
تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کالوس‌زایی و اندام‌زایی گیاه مورینگا (.Moringa oleifera L) و خصوصیات بیوشیمیایی کالوس‌های حاصل

دوره 16، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 1-24

10.22103/jab.2024.22765.1541

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ َشیما بورنگ