نویسنده = احمد ارزانی
تنوع ژنتیکی فامیل‌های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جو زراعی و وحشی با نشانگرهای مولکولی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 131-154

10.22103/jab.2021.15802.1232

فرزانه کرم زاده؛ احمد ارزانی؛ سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ فاطمه ابراهیم


ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌‌های اینکورن غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 183-208

10.22103/jab.2020.15516.1212

محمد مهدی پورسیاه بیدی؛ کیانوش چقامیرزا؛ صحبت بهرامی نژاد؛ احمد ارزانی؛ علی اشرف مهرابی


مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 81-102

10.22103/jab.2009.1151

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ گلن گریگوریو