کلیدواژه‌ها = محیط کشت
بهینه سازی القاء و شرایط کشت ریشه‌های مویین تراریخته در گیاه دارویی گل میمونی بیابانی (Scrophularia deserti)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20

10.22103/jab.2016.1387

راحله ابراهیمی؛ مراد جعفری؛ مرتضی قدیم زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی


کاریوتیپ کروموزومی برخی از جمعیت های سگ بومی ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 175-190

10.22103/jab.2015.1140

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی