Effect of POU1F1, IGF1 and Leptin Genes Polymorphisms on Average Daily Gain in Makui Sheep Breed

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

For study polymorphism of POU1F1, IGF1 and Leptin genes and their relationships with daily gain, blood samples of 100 heads (65 males and 35 females) of Makui sheep breed were randomly collected. DNA was extracted from whole blood and polymerase chain reactions (PCR) were performed using three pairs of specific primers. Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) was used for detection of genotypes. Number of banding patterns (genotypes) for POU1F1, IGF1  and Leptin genes were 4, 3 and 5, respectively. A general linear model procedure was applied to determine association between genotypes with average daily gain in different stages. Genotypes of leptin, POU1F1 and IGF1 genes had significant effect (P<0.05) on the average daily gain. Banding patterns (genotypes) of AB and BB genotypes in IGF1 gene for average daily gain from birth to weaning (3 months) and average daily gain from 6 months to 9 months, respectively, CC and AA genotypes in POU1F1 gene for average daily gain from 6 months to 9 months and 9 months to yearling, respectively and BC genotype in Leptin gene for average daily gain from weaning to 6 months had higher performances than other genotypes. These results confirmed the potential usefulness of IGF1, POU1F1 and Leptin genes in marker-assisted selection programs in Makui breed.

Keywords


بررسی اثرات چند شکلی ژن‌های POU1F1، IGF1 وLeptin   بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند نژاد ماکوئی

عباس حاجی حسینلو1، علی‌هاشمی2، نصراله پیرانی3، سعادت صادقی*4، فرزانه فیل کوش مقدم5

 

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهر کرد

4* دانشجوی دکتری، علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

5 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

تاریخ دریافت: 14/3/1391، تاریخ پذیرش: 24/8/1391

 

چکیده

جهت بررسی چند شکلی ژن‌های لپتین، فاکتور اختصاصی رونویسی هیپوفیز و فاکتور رشد شبه انسولین و ارتباط آن‌ها با میانگین افزایش وزن روزانه، از تعداد 100 رأس گوسفند نر (65 رأس) و ماده (35 رأس) نژاد ماکوئی به طور تصادفی خونگیری شد. نمونه‌های  DNAاز خون استخراج و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز با استفاده از سه جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت. چند شکلی فضایی تک رشته ای  (SSCP)روی محصولات  PCR انجام شد. برای ژن‌های  POU1F1،IGF1 و لپتین به ترتیب 4، 3 و 5 الگوی باندی (ژنوتیپ) مشاهده شد. ارتباط بین ژنوتیپ‌ها با صفات میانگین افزایش وزن روزانه به وسیله مدل خطی مورد بررسی قرار گرفت. اثر ژنوتیپ‌های ژن‌های لپتین، فاکتور اختصاصی رونویسی هیپوفیز و فاکتور رشد شبه انسولین بر میانگین افزایش وزن معنی دار بود (05/0P<). الگوهای باندی (ژنوتیپ)AB  و BB در ژن IGF1 به ترتیب برای صفت افزایش وزن از تولد تا 3 ماهگی و افزایش وزن از 6 تا 9 ماهگی و ژنوتیپ‌های CC و AA در ژن POU1F1 به ترتیب برای صفت افزایش وزن از 6 تا 9 ماهگی و افزایش وزن از 9 تا 12 ماهگی و الگوی باندی BC در ژن لپتین برای صفت افزایش وزن از 3 تا 6 ماهگی عملکرد بهتری نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها داشتند. لذا می­توان از آن‌ها به عنوان یک شاخص در انتخاب گوسفندان نژاد ماکوئی استفاده نمود.

کلمات کلیدی: PCR-SSCP، ژنوتیپ، وزن تولد، وزن یک سالگی، گوسفند نژاد ماکویی.

 


مقدمه

فعالیت‌های گوسفندداری در ایران با توجه به شرایط طبیعی و در صورت فراهم بودن امکانات فنی و بهداشتی معمولا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است (Saadat Noori & Siah Mansoor, 1987). گوسفند ماکوئی بطور کلی از لحاظ نوع محصول تولیدی جزء گوسفندان پشمی ایران به شمار می‌رود (Sattari, 1975). گوسفند ماکوئی به علت سفید بودن پشم تولیدی، مناسب برای قالی بافی و به علت دارا بودن جثه متوسط از نظر تولید گوشت، برای پرواربندی مناسب می­باشد. زیستگاه اصلی گوسفند ماکوئی شهرستان‌های ماکو، چالدران، شوط، پلدشت، خوی و قسمتی از ترکیه (کارامان سفید) می باشد (2003 Ezzat poor,).

داده‌های ژنتیکی پتانسیل بالایی برای مورد استفاده قرار گرفتن در انتخاب حیوانات دارند و روز به روز بر استفاده از آنها در طراحی سیستم‌های اصلاحی افزوده می شود (Dodds et al., 2007). ژن‌های کاندید، مارکرها و QTL‌ها را می‌توان از جمله این اطلاعات برای انتخاب زود هنگام ژنوتیپ‌های مطلوب در گله‌ها نام برد. از این لحاظ آگاهی داشتن از ارتباط بین ژن‌های بخصوص و عملکرد حیوانات در استفاده موثر از این اطلاعات ضروری است (Banos et al., 2008). چند شکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNP[1]) اغلب برای ارزیابی نواحی از کروموزوم که تصور می‌شود می‌توانند در صفات کمی موثر باشد استفاده می‌شوند. در این میان لپتین را می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد.

از جمله اهداف ژنتیک مولکولی در زمینه اصلاح نژاد دام، بررسی چندشکلی‌های ژن‌های مرتبط با صفات مهم و اقتصادی می‌باشد که در این میان ژن‌های  POU1F1،IGF1 وLeptin  از اهمیت خاصی برخوردارند (Dekkers & Hospital, 2002). ژن POU1F1 (Pit-1) به عنوان یک فاکتور رونویسی ویژه غده هیپوفیزی[2] در موش می‌باشد که بیان ژن‌های هورمون‌های پرولاکتین[3] (PRL) و رشد[4] (GH) را تنظیم می‌نماید. ژن‌های هورمون‌های پرولاکتین و رشد عمدتا در دو نوع متفاوت از سلول‌های غده هیپوفیز قدامی (لاکتوتروف‌ها[5] و سوماتوتروف‌ها[6]) بیان می‌شوند. Pit-1 توالی ATGNATAA/TA/T را شناسایی می‌کند (et al., 1988 Nelson). بیان Pit-1 در سلول‌های هترولوکوس منجر به فعالیت پروموتورهای هورمون‌های رشد و پرولاکتین می‌شود Ingraham et al., 1988)). لپتین یک پروتئین 16 کیلو دالتونی است که کنترل اشتها، متابولیسم انرژی، بلوغ، سندرم چاقی و افزایش وزن  نقش دارد و چند شکلی‌های موجود در آن با صفات اقتصادی و مهم مرتبط می­باشد (Liefers et al., 2002). IGF1 بر روی رشد جنین، رشد پس از تولد، متابولیسم کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها دخالت دارد. این عامل، افزایش دهنده جذب گلوکز در بافت‌های محیطی بوده که باعث تحریک ساخت گلیکوژن شده و دارای اثری شبیه انسولین می­باشد که با افزایش جذب اسید آمینه، باعث ساخت پروتئین می­شود (et al., 2002 Hadsell). هدف از انجام این تحقیق تعیین اثرات چندشکلی موجود در ژن‌های POU1F1، IGFI و Leptin  با صفات مربوط به افزایش وزن روزانه در گوسفند ماکوئی می­باشد.

 

مواد و روش‌ها

از 100 راس گوسفندان نر (65 رأس) و ماده (35 رأس) ماکوئی ایستگاه اصلاح نژاد ماکو به طور تصادفی خونگیری به عمل آمد. با توجه به امکانات آزمایشگاهی موجود، استخراج  DNA برای ژن‌هایPOU1F1  وIGF1  به روش نمکی (et al., 1998 Miller) و برای ژن لپتین با استفاده از کیت استخراج DNA ژنومی صورت گرفت. واکنشPCR جهت تکثیر قطعات مورد نظر برای ژن‌هایPOU1F1،IGF1  در حجم 20 میکرولیتر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی موجود در جدول1 انجام شد. غلظت نهایی مواد PCR عبارت بودند از: بافر 1X PCR، 200 میکرومولار dNTP، 5/1 میلی مولار MgCl2، 5/0 پیکو مول از هر آغازگر، 1 واحد آنزیم تک پلیمراز و 100 نانوگرم DNA. در حالی که برای ژن لپتین در حجم 50 میکرولیتر با استفاده از آغازگر اختصاصی موجود در جدول 1 و واکنش شامل 50 میکرومولار dNTP، 4 میلی مولار  MgCl2، 5/0 پیکو مول از هر آغازگر، 5/2 واحد آنزیم تک پلیمراز و 100 نانوگرم DNA بود.

 

 

جدول 1 1- آغازگرهای واکنش  PCR جهت تکثیر ژن‌هایPOU1F1،IGF1  و لپتین.

Table 11- PCR Primers for amplyfying POU1F1, IGF1 and Leptin genes.

ژن

Gene

اندازه محصولات PCR

Size of PCR-prod.

جایگاه

Location

توالی آغازگر

Primer sequence (5'-3')

IGF1

265bp

اگزون 1

Exon1

F-ATTACAG CTGCCTGCCCCTT′

R-CACATCTGCTAATACACCTTACCCG

PIT-1

295bp

قسمتی از اینترون 2 و 3 و اگزون 3

Intron 2 and 3 and exon 3

F-GAGGGATAATTACAAATGGTCC

R-TGTTAACAGCTGTGGGACACAC

Leptin

471bp

اگزون 3

Exon 3

F-AGGAAGCACCTCTACGCTC

RCTTCAAGGCTTCAGCACC

 

برنامه حرارتی مورد استفاده برای ژن IGF1

مرحله اول: واسرشت اولیه در 95 درجه سلسیوس به مدت 3 دقیقه، مرحله دوم 31 سیکل شامل واسرشت در 94 درجه سلسیوس به مدت 45 ثانیه، اتصال 58 درجه سلسیوس 30 ثانیه و تکثیر در 72 درجه سلسیوس 30 ثانیه و تکثیر نهایی در 72 درجه سلسیوس به مدت 4 دقیقه (برای از بین بردن باند‌های غیر اختصاصی کمتر) و انجام گرفت.

 

برنامه حرارتی مورد استفاده برای ژن PIT-1

مرحله اول: واسرشت اولیه در 95 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه، مرحله دوم در 35 سیکل شامل واسرشت در 94 درجه سلسیوس به مدت 45 ثانیه، اتصال 58 درجه سلسیوس 1 دقیقه و تکثیر در 72 درجه سلسیوس 1 دقیقه و تکثیر نهایی در 72 درجه سلسیوس به مدت 4 دقیقه انجام گرفت.

 

برنامه حرارتی مورد استفاده برای ژن لپتین

مرحله اول: واسرشت اولیه در 95 درجه سلسیوس به مدت 2 دقیقه، مرحله دوم در 35 سیکل شامل واسرشت در 94 درجه سلسیوس به مدت 30 ثانیه، اتصال 59 درجه سلسیوس 30 ثانیه و تکثیر در 72 درجه سلسیوس 30 ثانیه و تکثیر نهایی در 72 درجه سلسیوس به مدت 5 دقیقه انجام گرفت. جهت بررسی صحت قطعات به دست آمده از محصول PCR، 5 میکرولیتر از محصولات با 10 میکرولیتر بافر بارگذاری (6X) (فرمامید 95%، هیدروکسید سدیم 100 میلی مولار، بروموفنیل بلو 25/0% و گزیلین سیانول 35/0%) مخلوط شده و به همراه bp 100 نشانگر وزنی (نشانگر مولکولی استاندارد) روی ژل آگارز 5/1 درصد اجرا شد و رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید صورت گرفت. جهت انجام SSCP، مقدار 10-7 میکرولیتر از محصولات با 7 میکرولیتر بافر بارگذاری مخلوط شده رنگ آمیزی با نیترت نقره صورت گرفت (Herring et al., 1982). الگوهای باندی ایجاد شده مورد شمارش قرار گرفتند و بر اساس قرار گرفتن الگوهای باندی ژنوتیپ حیوانات تعیین شد و سپس با استفاده از نرم افزار POPGENE32 (Yeh et al., 1999) معیارهای مربوط به چند شکلی این ژن‌ها در این جمعیت محاسبه شدند. برآورد مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی برای صفات وزن بدن با استفاده از مدل حیوانی تک صفتی و با روش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق­گیری و با نرم افزار DFREML صورت گرفته است. برای بررسی ارتباط چند شکلی ژن‌های POU1F1،IGF1  و Leptin با افزایش وزن روزانه از رویه GLM نرم افزار آماری  9.1 (2002) SAS استفاده شد.

 

نتایج و بحث

فراوانی‌های آللی و ژنوتیپی ژن لپتین، POU1F1 و  IGF1 در جمعیت گوسفند نژاد ماکوئی در جدول 2 نشان داده شده است. برای ژن‌های POU1F1،IGF1 وLeptin  به ترتیب 4، 3 و 5 الگوی باندی (ژنوتیپ) مشاهده شد که نشان دهنده تنوع ژنوتیپی در نژاد گوسفند نژاد ماکوئی می‌باشد.

 

 

جدول 22- فراوانی‌های آللی و ژنوتیپی ژن های POU1F1، IGF1 و لپتین در گوسفند نژاد ماکوئی.

Table 22- Genotypic and allelic frequencies of the POU1F1, IGF1 and Leptin genes in Makui sheep.

Gene

فراوانی آللی

Allele frequency

فراوانی ژنوتیپی

Genotye frequency

 

A

B

C

D

 

AA

AB

BB

AC

BC

CC

CD

Leptin

0.15

0.37

0.48

-

 

-

0.17

0.09

0.14

0.37

0.23

-

IGF1

0.73

0.27

-

-

 

0.52

0.42

0.06

-

-

-

-

POU1F1

0.4895

0.036

0.4579

0.0166

 

0.45

0.073

-

-

-

0.44

0.037

 

 

بررسی چند شکلی قطعه 295 جفت بازی ژن POU1F1 سه الگوی ژنوتیپی با فراوانی‌های 27/0، 40/0 و 33/0 برای گوسفندان لری بختیاری و سه الگوی ژنوتیپی با فراوانی‌های 51/0 ، 23/0 و 26/0 به ترتیب برای ژنوتیپ‌های GG، AG و GG نشان داد (JalilSarghale et al., 2012). در برخی مطالعات برای ژن POU1F1 در بز 3 ژنوتیپ و دو الل C و D به ترتیب با فراوانی‌های 92/0 و 08/0 گزارش شد (Lan et al., 2009).

برای ژن IGF1 دو الگوی باندی برای بزهای نژاد مهابادی با فراوانی 7/65% و 3/34% (Gharedaghi et al., 2012) و سه الگوی باندی با فراوانی 69/0، 29/0 و 60/0 به ترتیب برای BC، BD و BB برای گوسفندان مغانی مشاهده شد (Purbayramian et al., 2012). فراوانی ژنوتیپی ژن IGF1-G201C برای ژنوتیپ‌های CC، CG و GG به ترتیپ 0.4% ، 7/13% و 9/85 و برای ژن IGF2-in8-C27322G به ترتیب 12%،  3/42% و 7/45% بود (Huang et al., 2012).

مطالعات روی اگزون 3 ژن لپتین در نژادهای گوسفند لری بختیاری و زل به ترتیب 3 و 6 الگوی باندی (Azizi et al., 2012a) و برای بزهای نژاد مهابادی الگوی باندی برای همه نمونه‌ها یکسان و این جایگاه‌ها یک شکل بودند (Azizi et al., 2012b). نتایج آماری توصیفی صفت افزایش وزن روزانه در جدول 3 برای گوسفندان نژاد ماکویی نشان دهنده‌ی افزایش وزن روزانه بیشتر در فواصل زمانی اوایل تولد تا زمان شیرگیری، نسبت به زمان بعداز شیرگیری است و این روند با نزدیک شدن به یک سالگی روند نزولی داشت.


جدول 33- آمار توصیفی میانگین افزایش وزن روزانه گوسفند نژاد ماکوئی.

Table 33-Descriptive statistics of the average daily gain in Makui sheep.

صفات

Traits

میانگین (گرم)

Mean (gr)

انحراف استاندارد

Standard deviation

ضریب تغییرات

Coefficient of variation

دامنه

Range (gr)

میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا ازشیرگیری

Average daily gain from birth to weaning

187.8

30.8

16.4

91-260

میانگین افزایش وزن روزانه ازشیرگیری تا 6 ماهگی

Average daily gain from weaning to 6 months

85.45

34.17

39.98

42-157

میانگین افزایش وزن روزانه از 6 ماهگی تا یک سالگی

Average daily gain from 6 months to yearling

71.73

25.58

35.66

8-164

 

الگوهای باندی (ژنوتیپ)AB  و BB در ژن IGF1 به ترتیب برای صفت افزایش وزن از تولد تا 3 ماهگی و افزایش وزن از 6 تا 9 ماهگی و ژنوتیپ‌های CC و AA در ژن POU1F1 به ترتیب برای صفت افزایش وزن از 6 تا 9 ماهگی و افزایش وزن از 9 تا 12 ماهگی و الگوی باندی BC در ژن لپتین برای صفت افزایش وزن از 3 تا 6 ماهگی عملکرد بهتری را نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها داشتند (جدول 4). اثر ژنوتیپ‌های ژن IGF1 روی افزایش وزن روزانه تولد تا ازشیرگیری، 3 ماهگی تا یکسالگی، 6 ماهگی تا یکساگی و 9 ماهگی تا یک سالگی در بزهای نژاد مرغز و کردی معنی دار بود (05/0P <) و بهترین عملکرد در حیوانات با ژنوتیپ  GG مشاهده شد (Karimi Kurdistani et al., 2012). اثر ژنوتیپ‌های ژن IGF2-in8-C27322G روی صفت افزایش وزن روزانه معنی­دار بود (05/0 P <). این در حالی بود که ژنوتیپ‌های ژن IGF1-G201C روی افزایش وزن روزانه اثر معنی­دار نداشتند (Huang et al., 2012). در دو چند شکلی موجود در اینترون 3 (ژنوتیپ‌های CC، CD و DD) ژن POU1F1 گاوهای انگوس هیچ گونه ارتباط معنی­داری بین ژنوتیپ‌ها روی افزایش وزن روزانه مشاهده نشده است (Zhao et al., 2004). اثر ژنوتیپ‌های ژن Pit-1 - Hinf1 بر وزن تولد و افزایش وزن 9 تا یک سالگی در گاوهای سیستانی معنی­دار بود و گاوهای سیستانی با ژنوتیپ AA بهترین عملکرد افزایش وزن روزانه در سنین 9 تا 12 ماهگی را نسبت به ژنوتیپ‌های AB و BB نشان دادند (Alipanah et al., 2012). مطالعات قبلی روی اگزون 3 ژن لپتین بر صفات رشد در گوسفندان کرمانی انجام گرفته است (Shojaei et al., 2010). اثر ژنوتیپ‌های ژن لپتین روی افزایش وزن روزانه از تولد تا 3 ماهگی در گوسفندان بلوچی معنی­دار بود Tahmoorespur et al., 2009)) که با نتایج این تحقیق مطابقت نداشت.

 

جدول 44- میانگین و اشتباه معیار افزایش وزن روزانه ژنوتیپ‌های ژن POU1F1 و  IGF1و لپتین در گوسفند نژاد ماکوئی.

Table 4- M4eans comparisons of different genotypes of POU1F1, IGF1 and Leptin, for average daily gain traits (mean± SE) in Makui sheep.

 

میانگین افزایش وزن روزانه  Average daily gain (kg)

ژنوتیپ

Genotype

تولد تا ازشیرگیری

Birth to weaning

از شیرگیری تا 6 ماهگی

weaning to 6 months

6 ماهگی تا 9 ماهگی

6 months to 9 months

9 ماهگی تا یک سالگی

9 months to yearling

IGF1

 

 

 

 

AA

0.177±0.007b

0.094±0.007

-0.004±0.007b

0.083±0.011

AB

0.202±0.009a

0.098±0.009

0.005±0.012b

0.094±0.012

BB

0.159±0.012b

0.088±0.013

0.054±0.018a

0.110±0.018

F value

6.36**

0.19ns

5.31**

0.87ns

PIT-1

 

 

 

 

AA

0.163±0.005

0.101±0.006

0.034±0.009a

0.103±0.008a

AB

0.165±0.011

0.106±0.012

0.0004±0.017ab

0.070±0.016ab

CC

0.172±0.006

0.090±0.007

0.0394±0.010b

0.085±0.009ab

CD

0.168±0.016

0.111±0.017

0.0008±0.025ab

0.032±0.033b

F value

0.52ns

1.03ns

4.03**

4.14**

Leptin

 

 

 

 

AB

0.176±0.007

0.093±0.008ab

0.011±0.012

0.082±0.011

BB

0.171±0.008

0.105±0.009ab

-0.002±0.014

0.068±0.013

AC

0.172±0.009

0.097±0.010ab

-0.009±0.015

0.080±0.014

BC

0.188±0.006

0.118±0.006a

-0.014±0.009

0.93±0.009

CC

0.169±0.007

0.091±0.007b

0.009±0.011

0.090±0.01

F value

1.51ns

2.81*

1.98ns

2.06ns

* P<0.05  ** P<0.01

a-b میانگین های موجود در هر ستون که دارای حروف مشابه می باشند فاقد اختلاف معنی دار هستند.

a-b Means within each column bearing common superscript do not differ significantly.

 

 

اثر الگوهای باندی (ژنوتیپ) روی صفت افزایش وزن روزانه بره‌های نر بلوچی معنی­دار بود (05/0p <) و بیشترین افزایش وزن روزانه در بره‌های نر با ژنوتیپ L1 مشاهده شد (Tahmoorespur & Ahmadi, 2012). اثر ژنوتیپ‌های مشاهده شده به روش PCR–RFLP روی افزایش وزن روزانه در بزهای نر بویرمعنی­دار بود (Hua et al., 2009). به طور کلی روند افزایش وزن روزانه در تمام بازه‌های زمانی رشد برای ژنوتیپ‌های ژنهای POU1F1،IGF1 وLeptin  دارای روند متغیری داشت، این در حالی بود که در گاوهای نژاد سیستانی ژنوتیپ AA برای افزایش وزن تمامی سنین دارای کمترین عملکرد بود (Alipanah et al., 2012). با توجه به جدول 5 بیشتر بودن واریانس اشتباه آزمایشی از واریانس افزایشی مستقیم برای کل صفات مورد مطالعه حاکی از شرایط بد تغذیه‌ای وآب و هوایی و فقیر بودن مراتع در سیستم پرورشی است. با توجه به اثر معنی­دار چند شکلی ژن‌های POU1F1،  IGF1و لپتین بر افزایش وزن روزانه و نقش آنها در رشد می­توان از آن‌ها به عنوان یک شاخص در انتخاب گوسفندان ماکوئی برای دوره یک ساله استفاده نمود.

 

سپاسگزاری

بدینوسیله از همکاری‌های مرکز اصلاح نژاد گوسفند ماکوئی به خاطر در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم برای انجام این تحقیق  قدردانی می‌گردد.


 

جدول 55- برآورد مؤلفه‌های واریانس و پارامتر‌های حاصل از آن برای صفات افزایش وزن روزانه در دوره‌های زمانی رشد در گوسفند نژاد ماکوئی.

Table 5-5 Estimated of variance components and its parameters for daily gain traits during different growing periods in Makui sheep.

صفات افزایش وزن روزانه

Average daily gain traits

واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم

σ2a

واریانس محیط دائمی

σ2c

واریانس اشتباه

σ2e

واریانس فنوتیپی

σ2p

وراث پذیری اثر مستقیم

h2

از تولد تا از شیرگیری

From birth to weaning

164

53

519

735

0.22±0.03

ازشیرگیری تا 6 ماهگی

From weaning to six month

51.8

0.009

499.9

501.7

0.1±0.04

از تولد تا 6 ماهگی

From birth to six month

39.75

-

17.55

234.96

0.17±0.06

 


 

منابع

Alipanah M, Mohannadnia H, Rokuie H, Khekhasaber M (2012). Pit-1 gene polymorphism in Sistani cattle using PCR RFLP method. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 1071-1075.

Azizi P, Moradi shahrbabak M, Moradi shahrbabak H, Talebi M A (2012a). Study polymorphism of exon 3 Ovine Leptin gene and its association with blood parameters and biometric traits in fat-tailed (Lori-Bakhtiari) and non fat-tailed (Zel) Iranian Sheep breeds using PCR-SSCP. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 407-412.

Azizi Z, Moradi-Shahrebabak M, Moradi-Shahrebabak H, Zali A (2012b). Study polymorphism leptin gene third Exon in Mahabadi goat breed using PCR-SSCP. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 642-646.

Banos G, Woolliams JA, Woodward BW, Forbes AB, Coffey MP (2008). Impact of single Nucleotide polymorphisms in leptin, leptinreseptor, growth hormone receptor and diacylglycerolacyltransferase (DGAT1) gene loci on milk production, feed and body energy traits of uk dairy cows. Journal of Dairy Science 91: 3190-3200.

Dekkers JCM, Hospital F (2002). The use of molecular genetics in the improvement of agricultural populations. Nature Reviews Genetics 3: 22–32.

Dodds KG, McEwan JC, Davis GH (2007). Integration of molecular and quantitative information in sheep and goat industry breeding programmes. Small Ruminant Research 70:32–41.

Ezzat poor M (2003) Sheep and goat Husbandry in Iran. Sari, Iran.

Gharedaghi L, Moradi Shahrebabak H, Sadeghi M, Ganjkhanlou M (2012). Study Polymorphism of IGF-1 candidate Gene in mahabadi goat using PCR-SSCP. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 941-944.

Hadsell DL, Bonnette SG, Lee AV (2002). Genetic Manipulation of the IGF-I Axis to Regulate Mammary Gland Development and Function. Journal of Dairy Science 85: 365–377.

Herring AJ, Inglis NF, Ojeh Ck, Snodgrass DR, Menzies JD (1982). Rapid diagnosis of rotavirus infection by direct detection of viral nucleic acid in silver-stained polyacrylamide gels. Journal of Clinical Microbiology 16: 473-477.

Hua GH, Chen SL, Yu JN,  Cai KL,  Wu CJ,  Li QL, Zhang CY, Liang AX, Han L, Geng LY, Shen Z, Xu DQ, Yang LG (2009). Polymorphism of the growth hormone gene and its association with growth traits in Boer goat bucks. Meat Science 81: 391–395.

Huang SY, Lo LL, Chung MT, Li HL,  Tu CF, Tsou HL, Huang MC, Yu YC, Huang TH, Lin EC (2012). Effects of single-nucleotide polymorphisms in insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor-2 genes on growth performance of centrally tested Duroc boars using segregated early weaning entrance. Livestock Science 144: 290–293.

Ingraham HA, Chen R, Mangalam HJ, Elsholtz HP, Flynn SE, Lin CR, Simmons L, Swanson DM, Rosenfeld MG (1988). A tissue specific transcription factor containing a homeo domain specifies a pituitary phenotype. Cell 55: 519-529.

JalilSarghale A, Moradi Shahrebabak M, Moradi Shahrebabak H, Sadeghi M (2012). Study of POU1F1 (Pit-1) gene polymorphism to PCR-RFLP method in Lori-Bakhtiari sheep and Zel sheep. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 497-501.

Karimi Kurdistani Z, Rostamzadeh J, Rashidi A,  Davis ME (2012). Evaluation of insulin-like growth factor-I gene polymorphism on growth traits and yearling fleece weight in goats. Small Ruminant Research In Press.

Lan XY, Pan CY, Li JY, Guo YW, Hu S, Wang J, Liu YB, Hu SR, Lei CZ, Chen H (2009). Twelve novel SNPs of the goat POU1F1 gene and their associations with cashmere traits. Small Ruminant Research 85: 116-121.

Liefers SC, Te Pas MF, Veerkamp RF, Chilliard Y, Delavaud C, Gerritsen R (2003).  Association of leptin gene polymorphisms with serum leptin concentration in dairy cows. Mammalian Genome. 14: 657–663.

Miller SA, Dykes DD Polesky HF (1998). A simple salting out procedure for extracting DNA fromhuman nucleated cells. Nucleic Acids Research 16: 1215.

Nelson C, Albert VR, Elsholtz HP, Lu LIW, Rosenfeld MG (1988). Activation of cell-specific expression of rat growth hormone and prolactin genes by a common transcription factor. Science 239: 1400-1405.

Purbayramian F, Hashemi A, Mardani K, Ghaderzadeh M, Biabani P, Boromand J, Nayeri F (2012). Detection of Polymorphism of Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I) Gene in Moghani Sheep By PCR-SSCP technique. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 187-190.

Saadat Noori M, Siah Mansoor S (1987). Sheep Husbandry and Management. Ashrafi Publications Tehran, Iran.

Sattari M (1975). Sheep Husbandry in Iran. University of Tehran Press, Tehran, Iran.

Shojaei M, Mohammadabadi MR, Asadi Fozi M, Esmailizadeh KA, Ferdowsi MH, Torabi A, Tayyarzadeh M, Mirzakhani H (2010). Using PCR-SSCP technique to investigate polymorphism of Leptin gene in Kermani sheep. Animal Science Researches 20: 115-122.

Tahmoorespur M, Ahmadi H (2012). A neural network model to describe weight gain of sheep from genes polymorphism, birth weight and birth type. Livestock Science 148: 221–226.

Tahmoorespur M, Nassiry MR, Ansary M, Heravi Mousavi A, Vafaye vale M, Eftekhari Shahroudi F (2009). Analysis of Leptin gene polymorphism and their association with average daily gain trait in Baluchi sheep. Proc. 3rd Congress of animal science, Mashhad, Iran.

Yeh FC, Yang R, Boyle T (1999). POPGENE (V. 1.31). University of Alberta and Centre for International Forestry Research. USA.

Zhao Q, Davis ME, Hines HC (2004). Associations of polymorphisms in the Pit-1 gene with growth and carcass traits in Angus beef cattle. Journal of Animal Science 82: 2229-2233.

 


Effect of POU1F1, IGF1 and Leptin Genes Polymorphisms on Average Daily Gain in Makui Sheep Breed

 

Hajihosseinloo A1., Hashemi A2., Pirany N3., Sadeghi S.*4., Filkoosh Moghaddam F5.

 

1 MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Iran.

3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Iran.

4 PhD Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Scholarship of Novin Daneshmand Research and Development Institute, Iran.

5 PhD Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.

 

 

Abstract

For study polymorphism of POU1F1, IGF1 and Leptin genes and their relationships with daily gain, blood samples of 100 heads (65 males and 35 females) of Makui sheep breed were randomly collected. DNA was extracted from whole blood and polymerase chain reactions (PCR) were performed using three pairs of specific primers. Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) was used for detection of genotypes. Number of banding patterns (genotypes) for POU1F1, IGF1  and Leptin genes were 4, 3 and 5, respectively. A general linear model procedure was applied to determine association between genotypes with average daily gain in different stages. Genotypes of leptin, POU1F1 and IGF1 genes had significant effect (P<0.05) on the average daily gain. Banding patterns (genotypes) of AB and BB genotypes in IGF1 gene for average daily gain from birth to weaning (3 months) and average daily gain from 6 months to 9 months, respectively, CC and AA genotypes in POU1F1 gene for average daily gain from 6 months to 9 months and 9 months to yearling, respectively and BC genotype in Leptin gene for average daily gain from weaning to 6 months had higher performances than other genotypes. These results confirmed the potential usefulness of IGF1, POU1F1 and Leptin genes in marker-assisted selection programs in Makui breed.

Keywords: PCR-SSCP, genotype, birth weight, yearling weight, Makui sheep breed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corresponding Author: Sadeghi S.               Tel: 09355569207                    Email: ssasegi42@yahoo.com *

[1]- Single Nucleotide Polymorphism

[2] Pituitary

[3] Prolactin

[4] Growth Hormone

[5] Lactotrophs

[6] Somatotrophs

* Corresponding  Author: Sadeghi S.               Tel: 09355569207                    Email: ssasegi42@yahoo.com

 
Alipanah M, Mohannadnia H, Rokuie H, Khekhasaber M (2012). Pit-1 gene polymorphism in Sistani cattle using PCR RFLP method. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 1071-1075.
Azizi P, Moradi shahrbabak M, Moradi shahrbabak H, Talebi M A (2012a). Study polymorphism of exon 3 Ovine Leptin gene and its association with blood parameters and biometric traits in fat-tailed (Lori-Bakhtiari) and non fat-tailed (Zel) Iranian Sheep breeds using PCR-SSCP. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 407-412.
Azizi Z, Moradi-Shahrebabak M, Moradi-Shahrebabak H, Zali A (2012b). Study polymorphism leptin gene third Exon in Mahabadi goat breed using PCR-SSCP. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 642-646.
Banos G, Woolliams JA, Woodward BW, Forbes AB, Coffey MP (2008). Impact of single Nucleotide polymorphisms in leptin, leptinreseptor, growth hormone receptor and diacylglycerolacyltransferase (DGAT1) gene loci on milk production, feed and body energy traits of uk dairy cows. Journal of Dairy Science 91: 3190-3200.
Dekkers JCM, Hospital F (2002). The use of molecular genetics in the improvement of agricultural populations. Nature Reviews Genetics 3: 22–32.
Dodds KG, McEwan JC, Davis GH (2007). Integration of molecular and quantitative information in sheep and goat industry breeding programmes. Small Ruminant Research 70:32–41.
Ezzat poor M (2003) Sheep and goat Husbandry in Iran. Sari, Iran.

Gharedaghi L, Moradi Shahrebabak H, Sadeghi M, Ganjkhanlou M (2012). Study Polymorphism of IGF-1 candidate Gene in mahabadi goat using PCR-SSCP. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 941-944.

Hadsell DL, Bonnette SG, Lee AV (2002). Genetic Manipulation of the IGF-I Axis to Regulate Mammary Gland Development and Function. Journal of Dairy Science 85: 365–377.
Herring AJ, Inglis NF, Ojeh Ck, Snodgrass DR, Menzies JD (1982). Rapid diagnosis of rotavirus infection by direct detection of viral nucleic acid in silver-stained polyacrylamide gels. Journal of Clinical Microbiology 16: 473-477.
Hua GH, Chen SL, Yu JN,  Cai KL,  Wu CJ,  Li QL, Zhang CY, Liang AX, Han L, Geng LY, Shen Z, Xu DQ, Yang LG (2009). Polymorphism of the growth hormone gene and its association with growth traits in Boer goat bucks. Meat Science 81: 391–395.

Huang SY, Lo LL, Chung MT, Li HL,  Tu CF, Tsou HL, Huang MC, Yu YC, Huang TH, Lin EC (2012). Effects of single-nucleotide polymorphisms in insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor-2 genes on growth performance of centrally tested Duroc boars using segregated early weaning entrance. Livestock Science 144: 290–293.

Ingraham HA, Chen R, Mangalam HJ, Elsholtz HP, Flynn SE, Lin CR, Simmons L, Swanson DM, Rosenfeld MG (1988). A tissue specific transcription factor containing a homeo domain specifies a pituitary phenotype. Cell 55: 519-529.
JalilSarghale A, Moradi Shahrebabak M, Moradi Shahrebabak H, Sadeghi M (2012). Study of POU1F1 (Pit-1) gene polymorphism to PCR-RFLP method in Lori-Bakhtiari sheep and Zel sheep. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 497-501.

Karimi Kurdistani Z, Rostamzadeh J, Rashidi A,  Davis ME (2012). Evaluation of insulin-like growth factor-I gene polymorphism on growth traits and yearling fleece weight in goats. Small Ruminant Research In Press.

Lan XY, Pan CY, Li JY, Guo YW, Hu S, Wang J, Liu YB, Hu SR, Lei CZ, Chen H (2009). Twelve novel SNPs of the goat POU1F1 gene and their associations with cashmere traits. Small Ruminant Research 85: 116-121.
Liefers SC, Te Pas MF, Veerkamp RF, Chilliard Y, Delavaud C, Gerritsen R (2003).  Association of leptin gene polymorphisms with serum leptin concentration in dairy cows. Mammalian Genome. 14: 657–663.
Miller SA, Dykes DD Polesky HF (1998). A simple salting out procedure for extracting DNA fromhuman nucleated cells. Nucleic Acids Research 16: 1215.
Nelson C, Albert VR, Elsholtz HP, Lu LIW, Rosenfeld MG (1988). Activation of cell-specific expression of rat growth hormone and prolactin genes by a common transcription factor. Science 239: 1400-1405.

Purbayramian F, Hashemi A, Mardani K, Ghaderzadeh M, Biabani P, Boromand J, Nayeri F (2012). Detection of Polymorphism of Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I) Gene in Moghani Sheep By PCR-SSCP technique. Proc. of 5th Congress of the Iranian animal Societies. August. 29-30, 2012. Isfahan, Iran. pp. 187-190.

Saadat Noori M, Siah Mansoor S (1987). Sheep Husbandry and Management. Ashrafi Publications Tehran, Iran.
Sattari M (1975). Sheep Husbandry in Iran. University of Tehran Press, Tehran, Iran.
Shojaei M, Mohammadabadi MR, Asadi Fozi M, Esmailizadeh KA, Ferdowsi MH, Torabi A, Tayyarzadeh M, Mirzakhani H (2010). Using PCR-SSCP technique to investigate polymorphism of Leptin gene in Kermani sheep. Animal Science Researches 20: 115-122.
Tahmoorespur M, Ahmadi H (2012). A neural network model to describe weight gain of sheep from genes polymorphism, birth weight and birth type. Livestock Science 148: 221–226.
Tahmoorespur M, Nassiry MR, Ansary M, Heravi Mousavi A, Vafaye vale M, Eftekhari Shahroudi F (2009). Analysis of Leptin gene polymorphism and their association with average daily gain trait in Baluchi sheep. Proc. 3rd Congress of animal science, Mashhad, Iran.
Yeh FC, Yang R, Boyle T (1999). POPGENE (V. 1.31). University of Alberta and Centre for International Forestry Research. USA.
Zhao Q, Davis ME, Hines HC (2004). Associations of polymorphisms in the Pit-1 gene with growth and carcass traits in Angus beef cattle. Journal of Animal Science 82: 2229-2233.