QTL Detection of milk, fat yeild and percentage on chromosome 14 in Iranian Holstein cattle population using microsatellite markers

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

   This study was carried out to detect QTLs affecting milk production traits in Iranian Holstein population using 10 microsatellite markers including: ILSTS039, CSSM066, ILSTS011, CBDIKM002, CBDIKM004, DIK5080, DIK4884, DIK4361, DIK258 and BM1508. Samples were collected from 10 sire families including 233 milking cows from dairy farms of ten provinces in Iran (Isfahan, Central province, Khorasan, Fars, Yazd, Qazvin and Zanjan). Genomic DNA extracted using standard kit. Genotyping of the samples was performed with capillary electrophoresis. Genotypic and phenotypic data were statistically analyesed using DMU software. Most probable places for detecting QTL in which LRT was meaningful at 5% for milk fat percentage were observed at 3 cM, for milk production at 54 cM and also QTL of milk fat production was detected in the position 54 cM on chromosome 14.

Keywords


تشخیص جایگاه­های ژنی صفات کمی تولید شیر، مقدار و درصد چربی آن روی کروموزوم 14 در جمعیت هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

 

مهناز نوری صادق*1، مرادپاشا اسکندری نسب2، رحیم عصفوری3، سعید انصاری مهیاری4، محمدطاهر هرکی نژاد2

 

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان.

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان.

3 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII) کرج.

4 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

تاریخ دریافت: 23/06/1391، تاریخ پذیرش: 05/04/1392

چکیده

    در این مطالعه ردیابی جایگاه­های ژنی صفات کمی (QTLs) درصد چربی شیر، تولید چربی شیر و تولید شیر در جمعیت هلشتاین ایران با استفاده از 10 جفت نشانگر ریزماهواره روی کروموزوم 14 شامل ILSTS039 ،CSSM066،ILSTS011 ،CBDIKM002 ،CBDIKM004 ،DIK5080 ،DIK4884 ، DIK4361 ، DIK2598 وBM1508 . نمونه خون از 10 خانواده پدری شامل 233 نتاج گاو ماده هلشتاین از گاوداری­های تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد و بهبود شیر کشور مربوط به استان­های تهران، اصفهان، مرکزی، خراسان، فارس، یزد، قزوین و زنجان جمع آوری شد. سپس استخراج DNA از نمونه­ها با استفاده از کیت­ استخراج استاندارد صورت گرفت. بعد از سنجش کمیت و کیفیت DNA استخراج شده، واکنش­های PCR با تمام نشانگرها انجام شد. تعیین ژنوتیپ نمونه­ها با کمک سامانه الکتروفورز موئین انجام گرفت، تجزیه و تحلیل داده­ها برای یافتن محتمل­ترین محل QTL با استفاده از نرم افزار DMU صورت پذیرفت. محتمل­ترین مکان­ها که حداکثر آزمون درستنمایی را داشته و معنی دار بود، برای درصد چربی شیر موقعیت 3 سانتی مورگان، و برای تولید شیر و همچنین تولید چربی شیر موقعیت 54 سانتی مورگان بدست آمد (05/0>P).

کلمات کلیدی: جایگاه­های صفت کمی، کروموزوم 14، گاو هلشتاین ایران.

 مقدمه

فن آوری مولکولی به شکل نشانگرهایی که تفاوت افراد را در سطح DNA آن­ها نشان می­دهند، می­توانند نقش مهمی در بهبود ژنتیکی صفات دارای مکانیسم توارثی پیچیده از طریق انتخاب به کمک نشانگر یا ژن داشته باشند (Esmailizadeh et al., 2007). تاکنون چندین مطالعه در زمینه شناسایی جایگاه­های صفت کمی (QTLs) در جمعیت گاو نژادهای مختلف صورت گرفته است که در مجموع 126 QTL موثر بر صفات تولید شیر در کروموزوم 14 گزارش شده­است که از این تعداد 56 عدد از آنان در خصوص صفات تولید شیر بوده­است (Tito et al., 2008). با توجه به اهمیت تولید شیر در گاو هلشتاین، تحقیقات زیادی برای افزایش چربی شیر بر روی آنها انجام گرفته است بطوریکه (Looft et al., 2001; Spelman et al., 2002; Grisart et al., 2004; Thaller et al., 2002; Berry et al., 2010; Vinicius et al., 2010) در نتایج خود به ترتیب افزایش 02/5، 6، 10 ، 6/7 تا 7/10، 22/4 و 7/3 کیلوگرم تولید چربی شیر اشاره کرده­اند. در هر حال با توجه به اثرات قابل توجه QTL­ها در صفات مهم اقتصادی همچون تولید شیر و اجزای آن (از جمله چربی شیر)، انتظار می­رود کاربرد نقشه­های ژنتیکی در برنامه­های بهنژادی منجر به افزایش سرعت پیشرفت به واسطه بالا رفتن دقت در انتخاب در ارزیابی­های ژنتیکی و همچنین کاهش فاصله تجدید نسل گردد که با طراحی پروژه­هایی در جهت تشخیص و مکان­یابی QTL­های صفات تولیدی در دام­های کشور نسبت به بهره­وری از روش­های نوین ژنتیکی و کاربرد نشانگرهای ژنتیکی و علم بیوتکنولوژی اقدام نمود. اهداف این تحقیق  شامل شناسایی QTL­های مربوط به صفات کمی تولید شیر و درصد و مقدار چربی آن با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره بر روی کروموزوم 14 در گاو هلشتاین ایران و نیز امکان استفاده از انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی بود.

 

مواد و روش­ها

حیوانات و داده­های فنوتیپی

با توجه به آن که مدل مورد استفاده، یک طرح ناتنی پدری بود، تعداد 10 خانواده ناتنی پدری در مجموع شامل 233 حیوان از گاوهای تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد کشور، از استان­های تهران، اصفهان، مرکزی، خراسان، فارس، یزد، قزوین و زنجان بطور تصادفی انتخاب گردید. داده­های فنوتیپی براساس دو بار دوشش در روز شامل صفات تولید شیر درصد چربی شیر، و تولید چربی شیر، گرفته شده از بانک اطلاعاتی ایستگاه بهبود شیر کشور بود.

 

استخراج DNA و تعیین ژنوتیپ

از تمامی 10 نر و نتاج شان از طریق سیاهرگ وداج گردن و به وسیله لوله­های خلائ حاوی EDTA خون گیری به عمل آمد. نمونه­های خون بلافاصله روی یخ قرار گرفته و به آزمایشگاه انتقال یافت. استخراج 233 نمونه DNA از خون کامل و به روش کیت­ استخراج با نام تجاری AccuPrep® (Bioneer ، کره­جنوبی) انجام گردید. در این کیت از فیبرهای شیشه­ای تثبیت شده در قالب یک ستون تخلیص، برای جداسازی DNA استفاده می­شود. پروتئین­ها و سایر آلاینده­ها از طریق چند مرحله کوتاه شستشو و سانتریفیوژ، حذف شده و در پایان، DNA ژنومی در یک محلول کم­نمک حل می­گردید. این فرآیند نیازی به استفاده از محلول­های خطرناکی نظیر فنل یا کلروفرم نداشته و مراحلی همچون رسوب­گیری الکلی و سایر مراحل وقت­گیر در آن حذف شده­اند. همچنین آلودگی­هایی نظیر پروتئین­ها و نوکلئازها، که می­توانند در واکنش­های PCR اختلال ایجاد کنند به­طور کامل خارج شده و در نتیجه، کارآیی PCR افزایش می­یابد. علاوه بر این، به دلیل استفاده از حلال­های آلی و نیز اجتناب از رسوب­دهی، آسیب وارده به DNA به حداقل خواهد رسید. از آنجایی که در تحقیقات پیشین بر روی گاو شیری بیشترین QTL­های موثر بر صفات تولید شیر روی کروموزوم 14 با تعداد 56 QTL (جدول 1) گزارش شده بود (Tito et al., 2008)، لذا بخشی از کروموزوم 14 برای مطالعه نواحی کروموزومی موثر بر صفات تولید شیر در جمعیت شیری هلشتاین ایران انتخاب گردید. تعداد 10 نشانگر ریزماهواره بر اساس نقشه ژنتیکی نشانگرهای ریزماهواره ای گاو (http://www.marc.usda.gov/genome)، مشخص شد (جدول 2). ریزماهواره­های انتخاب شده با استفاده از روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) تکثیر یافتند. واکنش­ها تحت شرایط زیر و با استفاده از دستگاه­های ترموسایکلر (ABI GeneAmp® 9700 و PC-818 )انجام شدند: واسرشته سازی اولیه (5 دقیقه با دمای C°95) و سپس 30 چرخه شامل مراحل واسرشته سازی (30 ثانیه با دمای C°95)، اتصال آغازگر به رشته الگو (45 ثانیه با دمای C°62-57) ، بسط توسط پلیمراز (30 ثانیه با دمای C°72) و مرحله بسط نهایی (10 دقیقه با دمای C°72) در نهایت نگهداری (10 دقیقه با دمای C°4). واکنش­های PCR با استفاده از 5/1 نانوگرم از DNA الگو در حجم نهایی 6/16 میکرولیتر، مخلوط واکنش شامل غلظت بهینه مورد نیاز برای یک واکنش شامل 1/0 میکرومولار از هر آغازگر، 2/0 میلی مولار از هر کدام از نوکلئوتیدها، 5/2 میلی مولار از Mgcl2 و 06/0 واحد در هر میکرولیتر از آنزیم Tag DNA polymerase انجام یافتند.

 

 

 


جدول 1- QTL­های گزارش شده بر روی کروموزوم 14 گاو برای صفات تولید شیر در گاو شیری.

Table 1- Reported QTL for milk production traits on chromosome 14 in dairy cattle.

 

رفرنس

Refrence

             نشانگر

Marker

موقعیت (سانتی مورگان) Position (cM)

                  صفت درصد چربی شیر

 Fat Percentage Milk Trait

 

Ashwell et al., 1997

BM302

 

52/37

 

Ashwell et al., 2002

BMS1678

 

14/01

 

 

Bennewitz et al., 2003

KIEL_E8

 

0-33/31

 

 

Bennewitz et al., 2004

DGAT1

 

18/70

 

 

Biochard et al., 2003

CSSM066

 

5/13

 

Heyen et al., 1999

ILSTS039, BM1508

 

0,17/85

 

Kaupe et al., 2007

DGAT1

 

18/70

 

Kuhn et al., 2004

CSSM066-ILSTS039

 

0-5/13

 

Rodriguez-zas et al., 2002

ILSTS039

0

 

Ron et al., 1999

CSSM066

 

5/13

 

Taller et al ., 2003

CSSM066-ILSTS039

 

0-5/13

 

Zhang et al., 1998

ILSTS011-BM302

25/71-52/37

 

                   صفت تولید چربی شیر

Fat production Milk Trait

 

Ashwell et al., 2002

BMS1678

14/01

Ashwell et al., 2004

ILSTS039-BMS1678

41/70-48/23

Bennewitz et al., 2003

CSSM066

5/13

Bennewitz etal., 2004

DGAT1

18/70

Biochard et al., 2003

CSSM066

5/13

Harder et al., 2006

BM4513-BL1036

79/79-100/6

Kaupe et al., 2007

CYP11B1

29/80

Winter et al., 1998

ILSTS039-BM1508

0-18/75

Zhang et al., 1998

ILSTS011-BM302

25/71-52/37

                    صفت تولید شیر

Milk production Trait

 

Ashwell et al., 1997

BM302

52/37

Bagnato et al., 2008

BMS1747,BMS947

8/1 93/7,

Bennewitz et al., 2003

KIEL_E8

0

Biochard et al., 2003

CSSM066

5/13

Kaupe et al., 2007

CYP11B1

29/80

 


آنالیز داده­ها

پس از تعیین ژنوتیپ 243 نمونه گاو ماده و گاوهای نر، مشخص شدن هاپلوتیپ­های به ارث رسیده، هتروزیگوت و هموزیگوت بودن و طول باندهای بدست آمده از والد نر در نتاج با سامانه الکتروفورز موئین Genetic  Analyzer 3130، موجود در پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور (ABRIIN)، در قالب یک طرح ناتنی پدری و با استفاده از روش نقشه یابی درون فاصله­ای مبتنی بر روش­های خطی ساده جهت شناسایی QTL­ها استفاده شد. پیوستگی هر صفت با نشانگرها روی کروموزوم 14، با استفاده از نرم افزارDMU (http://dmu.agsrci.dk.) صورت گرفت (Madsen and Jensen, 2002). اطلاعات فنوتیپی و همچنین اطلاعات ژنوتیپی مربوط به نشانگر و همچنین نقشه پیوستگی نشانگرها با استفاده از مدل خطی مختلط مورد تجزیه آماری قرار گرفت، سپس با استفاده از فرمول آزمون نسبت درستنمایی (LRT) و با استفاده از رابطه زیر محاسبه و جواب با جدول کای اسکوئر، با درجه آزادی یک در سطح پنج درصد مقایسه گردید که در صورت معنی­دار شدن، محتمل­ترین مکان QTL شناسایی شد.

LRT = -2 ( Log likelihood (H0) - Log likelihood (H1)

 پس از این مرحله با استفاده از روشMapping  ، نشانگری که در موقعیت شناخته شده قرار دارد و نزدیک­ترین فاصله را با محتمل­ترین موقعیت QTL دارد، شناسایی شده و در آخر خصوصیات صفت برای QTL شناخته شده بررسی گردید.

 

 

جدول 2- مشخصات کلی آغازگرهای ریزماهواره­ای بکار رفته در تحقیق.

Table 2- General Characteristics of microsatellite primers used in the study.

نام آغازگر

Primer name

دامنه اندازه آللی (جفت باز)

Allele size range(bp)

موقعیت آغازگر

(cM) Primer location

متوسط دمای ذوب

The average melting point

DIK4361

200-218

63/156

59

DIK4884

185-205

56/015

60

DIK5080

193-211

31/26

60

CBDIKM002

189-205

41/707

60

CBDIKM004

248-224

47/116

59

CSSM066

197-177

5/125

59

ILSTS011

271-261

25/708

60

BM1508

115-99

17/84

59

ILSTS039

227-209

0

59

DIK2598

190-161

51/63

60

 


نتایج و بحث

نشانگرهای مورد استفاده در موقعیت­های صفر تا 63 سانتی مورگان بودند و هر کدام از نشانگرها در آستانه­های معنی­داری صفات درصد چربی شیر، تولید شیر و تولید چربی شیر وهمچنین واریانس­های QTL، پلی ژنیک و باقی مانده که کمک در شناسایی آن قسمت از نواحی کروموزومی که بیشترین احتمال وجود QTL است، بررسی شد (جدول 4). آستانه معنی­داری (P<0.05) برای صفت درصد چربی شیر، فواصل 3 تا20 و همچنین 36 تا 50 سانتی مورگان، و محتمل­ترین نقطه برای QTL این صفت، موقعیت سه سانتی مورگان شناسایی شد (شکل 1). آستانه معنی­داری (P<0.05) برای صفت تولید شیر، فاصله 20 تا 60 سانتی مورگان و محتمل­ترین نقطه برای QTL این صفت، موقعیت 54 سانتی مورگان شناسایی شد (شکل 2). آستانه معنی­داری (P<0.05) برای صفت تولید چربی شیر فاصله 54 تا 60 سانتی مورگان و محتمل­ترین نقطه برای این صفت موقعیت 54 سانتی مورگان شناسایی شد (شکل 3 و 4). بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی کروموزوم 14، گزارش از وجود QTL موثر بر درصد چربی شیر و تولید چربی و تعداد اندکی هم بر تولید شیر بوده­است، بطوریکه بیشترین گزارشات مبنی بر صفت تولید شیر متعلق به کروموزوم­های 20، 9، 3 و 1 و کمترین گزارش متعلق به کروموزوم­های 5، 7، 10، 12، 14، 17، 18، 21، 23، 27 و 29 بوده­است (Khatkar et al., 2004). در تحقیق حاضر احتمال وجود یک یا چند QTL در موقعیت­های 3، 54 و 54 بر روی کروموزوم 14 با اثرات معنی داری به ترتیب بر صفت درصد چربی شیر، تولید شیر و تولید چربی شیر است، با توجه به نشانگرهای قرار گرفته در آستانه معنی داری صفت درصد چربی شیر در این تحقیق و تحقیقات انجام شده بر کروموزوم 14، نشانگر CSSm066 مرتبط با درصد چربی شیر در موقعیت 12/5 سانتی مورگان (Kuhn et al., 2004)و همچنین نشانگر BM1508 مرتبط با درصد چربی شیر در موقعیت 8/17 سانتی مورگان (P<0.0005) (Hyne et al., 1999) و( P<0.011) (Biochard et al., 2003) مطابقت دارد. نشانگر ILSTS039 در موقعیت صفر سانتی مورگان از کروموزوم 14 (P<0.00002) موثر بر صفت درصد چربی گزارش شد (Hyne et al., 1999). QTL تولید چربی بین دو نشانگرILSTS039  در موقعیت صفر سانتی مورگان و نشانگر BM1508 در موقعیت 8/17 سانتی مورگان، (P<0.0001) گزارش گردید (Winter et al., 1998)، همچنین در فاصله بین دو نشانگرILSTS039  وCSSM066  در موقعیت 5 سانتی مورگان در سطح (P<0.001) (Thaller et al., 2003)، در سطح (P<0.0001) (Kuhn et al., 2004)، QTL تولید چربی گزارش شد، این موقعیت در سطح (P<0.01) توسط (Looft et al., 2001) نیز شناسایی شد و نتایج 140 کیلوگرم تولید شیر، 02/5- کیلوگرم تولید چربی و 58/2 کیلوگرم تولید پروتئین برای 100 روز شیردهی را گزارش کردند.

 

 

 

 

شکل 1- آستانه معنی­داری در سطح 5 درصد و محتمل­ترین نقطه برای جایگاه صفت کمی درصد چربی شیر.

Figure 1- Significant Threshold (% 5 = α) and the most likely point of QTL for milk fat Percentage.

 

 

 

 

شکل2- آستانه معنی­داری در سطح 5 درصد و محتمل­ترین نقطه برای جایگاه صفت کمی تولید شیر.

Figure 2- Significant Threshold (% 5 = α) and the most likely point of QTL for milk production.

 

 

شکل 3- آستانه معنی­داری در سطح 5 درصد و محتمل­ترین نقطه برای جایگاه صفت کمی تولید چربی شیر.

Figure 3- Significant Threshold (% 5 = α) and the most likely point of QTL for milk Fat production

 

 

جدول 3- صفات مورد بررسی و نشانگرهای قرار گرفته در موقعیت های معنی دار شده.QTL

Table 3- Traits and markers placed in position by significant QTL.

صفت Trait

نشانگر Marker

درصد چربی

Fat Percentage

BM1508(17/8), CSSM066(5/12), CBDIKM002(41/7), CBDIKM004(47/1)

تولید چربی

Fat production

DIK4884(56/01)

تولید شیر

Milk production

DIK4884(56/01), ILSTS011(25/7), DIK5080(31/2), CBDIKM002(41/7), CBDIKM004(47/1)

 

جدول 4- سه مولفه واریانس (QTL، پلی ژنیک و باقی مانده) تخمین زده شده در آستانه معنی­داری (%5 =α)

Table 4- Variance components (QTL,polygenic and error) the estimated threshold was significant = α)5%).

صفت

Trait

موقعیتPosition(cM)

واریانس QTL

Variance QTL

واریانس پلی ژنیک

Variance Polygenic

واریانس باقی مانده

Variance error

درصد چربی شیر

Fat Percentage

3

0/960819

0/238908

0/234225

تولید شیر

Fat production

54

53077/6

0/413069

182087

تولید چربی شیر

Milk fat production

54

50/9718

6/51144

231/881

 

 

 

 

 

 

شکل 4- آستانه های معنی­داری برای جایگاه­های صفات کمی درصد چربی شیر، تولید شیر و تولید چربی شیر بر کروموزوم 14.

Figure 4- Significant Threshold (α =5%) for QTL of milk fat Percentage, milk Production and fat production on chromosome 14.

 

 

 

با استفاده از روش انتخاب به کمک ژن محققان مورد اشاره با استفاده از نشانگرهای موجود بر کروموزوم 14 افزایشی را برای صفت تولید چربی، مقدار 35/0درصد (Roos et al., 2007)، مقدار 012/0 ± 17/0 درصد در جمعیت هلشتاین فریزین دانمارکی (Grisart et al., 2002)، مقدار 28/0 درصد در جمعیت هلشتاین فریزین آلمانی ومقدار 35/0 درصد در جمعیت Flefckvieh (Thaller et al., 2003)، میزان 26/0 درصد در جمعیت هلشتاین فریزین آلمان (Bennewitz et al., 2004) و مقدار 34/0 درصد در جمعیت نرهای هتروزایگوت هلشتاین فریزین آلمان و برای نرهای هموزایگوت این جمعیت مقدار 28/0 درصد گزارش شد (Kuhn et al., 2004). در صورت مکان یابی دقیق­تر این QTL یا QTL­های دیگر، امکان استفاده از آن­ها در برنامه­های انتخاب به کمک نشانگر وجود دارد.

 

سپاسگزاری

از ریاست محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور (ABRIIN) و نیز سایر اعضای هیات علمی آن پژوهشکده وهمچنین آقایان دکتر محسن مردی، دکتر مسعود توحید فر، دکتر فرجاد رفیعی و مهندس رامین صیقلانی و همچنین دکتر علی اسماعیلی زاده عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه کرمان و دکتر صادق علیجانی عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تبریز و کارشناسان آزمایشگاه ژنومیکس و سایر عزیزان بخاطر همکاری صمیمانه شان در اجرای این تحقیق صمیمانه تشکر و قدردانی می­گردد.

 

 

 

 

 

منابع

Ashwell MS, Rexroad CE, Miller RH, VanRaden PM, Da Y (1997). Detection of loci affecting milk production and health traits in an elite U S Holstein population using microsatellite markers. Journal of Animal Genetics 28: 216–222.

Ashwell MS, Van Tassell CP, Sonstegard TS (2002). A Genome scan to identify quantitative trait loci affecting economically important traits in a U S Holstein population. Journal of Dairy Science 84: 2535–2542.

Ashwell MS, Heyen DW, Sonstegard TS, Van Tassell CP, Da YP, VanRaden M, Weller M (2004). Detection of quantitative trait loci affecting milk production, health, and reproductive traits in Holstein cattle. Journal of Dairy Science 87:468–475.

Bagnato a, Schiavini F, Rossoni A, Maltecca C, Medugorac MI, Solkner J, Russo V, Fontanesi L, Friedmann A, Soller M, Lipkin E (2008). Quantitative trait loci affecting milk yield and protein percentagein a three-country brown swiss population. Journal of Dairy Science 91:767–783.

Bennewitz J, Reinsch N, Grohs C (2003). Combined analysis of data from two granddaughter designs: A simple strategy for qtl confirmation and increasing experimental power in dairy cattle. Journal of Genetics Selection Evolotion 35: 319-338.

Bennewitz J, Reinsch N, Paul S, Looft C, Kaupe B, Weimann C, Erhardt G, Thaller G, Kuhn C, Schwerin M, Thomsen H, Reinhardt F, Reents R, Kalm E (2004). The DGAT1 K232A mutation is not solely responsible for the milk production quantitative trait locus on the bovine chromosome 14. Journal of Dairy Science 87: 431–442.

Biochard D, Grohs C, Bourgeois F, Cerqueira F, Faugeras R, Neau A, Rupp R, Amigues Y, Yvonne Boscher M, Leveziel H (2003). Detection of genes in economic traits in three French dairy cattle breeds. Journal of Genetics Selection 35: 77-101.

Grisart B, Farnir F, Karim L, Cambisano N, Kim JJ, Kvasz A, Mni M, Simon P, Frere JM, Coppieters W, Georges M (2004). Genetic and functional confirmation of the causality of the DGAT1 K232A quantitative trait nucleotide in affecting milk yield and composition. Proceeding of Nationall Academic Science USA 101: 2398–2403.

Harder B, Bennewitz J, Reinsch N ( 2006). Mapping of quantitative trait loci for lactation persistency traits in German Holstein dairy cattle. Journal of Animal Breeding Genetics 123:89-96.

Heyen DW, Weller JI, Ron M, Band M, Beever JE, Feldmesser E, Da Y, Wiggans GR, Vanraden PM, Lewin HA (1999). A genome scan for gtl influencing milk production and health traits in dairy cattle. Journal of Physiological Genomics 1: 65–175.

Kaupe B, Brandt H, Prinzenberg E, Erhardt G (2007). Joint analysis of the influence of CYP11B1 and DGAT1 genetic variation on milk production, somatic cell score, conformation, reproduction, and productive lifespan in German Holstein cattle. Journal of Animal Science 85: 11-21.

 Khatkar M, Thomson C, Tammen I, Raadsma HW (2004). Quantitative trait loci mapping in dairy cattle: review and meta-analysis. Journal of Genetics Selection and Evolotion 163–190.

 Looft C, Reinsch N, Karall-Albrech tC, Paul S, Brink M, Thomsen H, Brockmann G, Kuhn C, Schwerin M, Kalm E (2001). A mammary gland EST showing linkage disequilibrium to a milk production qtl on bovine chromosome 14. Journal of Mammian Genome 12: 646–650.

Madsen P, Jensen J (2002). A User’s Guide to DMU. A package for analysing multivariate mixed models. version 6, release 4.4. Danish Institute of Agricultural Sciences, Tjele, Denmark.

Mosig MO, Lipkin E, Khutoreskaya G, Tchourzyna E, Soller M, Friedmann AA (2001). Whole genome scan for quantitative trait loci affecting milk protein percentage in Israeli-Holstein cattle, by means of selective milk DNA pooling in a daughter design, using an adjusted false discovery rate criterion. Journal of Genetics 157: 1683-1698.

Rodriguez-Zas SL, Southey BR, Heyen DW, Lewin HA (2002). Interval and composite interval mapping of somatic cell score, yield and components of milk in dairy cattle. Journal of Dairy Science 85: 3081-3091.

Spelman RJ, Ford CA, McElhinney P, Gregory GC, Snell RG (2002). Characterization of the DGAT1 gene in the New Zealand dairy population. Journal of Dairy Science 85: 3514–3517.

Tito AW, Gaskins TC, Newberry RC, Thorgaard GH, Jennifer JM, Zhihua J (2008). Genome assembly anchored QTL map of bovine chromosome 14. Journal of Biological Science 4: 406-414.

Thaller G, Kramer W, Winter A, Kaupe B, Erhardt G, Fries R (2003). Effects of DGAT1 variants on milk production traits in German cattle breeds. Journal of Animal Science 81: 1911–1918.

Viitala SM, Schulman NF, de Koning DJ, Elo K, Kinos R, Virta A, Virta J, Maki-Tanila A, Vilkki JH (2003). Quantitative trait loci affecting milk production traits in Finnish Ayrshire dairy cattle. Journal of Dairy Science 86:1828-1836.

Vinicius M, Silva B, Sonstegard TS, Tassell V )2010 (. Charecterization of DGAT1 allelic effects in a sample of North American Holstein cattle. Journal of Animal Biotechnoogy 21: 88–99.

Zhang Q, Boichard D, Hoeschele I, Ernst C, Eggen A, Murkve B, Pfistergenskow M, Witte LA, Grignola FE, Uimari P, Thaller G, Bishop MD (1998). Mapping quantitative trait loci for milk production and health of dairy cattle in a large outbred pedigree. Journal of Genetics 149:1959–1973.

 

 

 

 

 

 


QTL Detection of milk, fat yeild and percentage on chromosome 14 in Iranian Holstein cattle population using microsatellite markers.

 

Noorisadegh M.*¹, Eskandary nasab M.², Osfoori R.³, Ansarymahyary S., Harkynejad M.T. ²

 

¹ Animal Sciences Dept, College of Agriculture, Zanjan University, Iran, Zanjan.

²Animal Science Dept, College of Agriculture, Zanjan University, Iran.

³ Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj, Iran.

⁴Animal Science Dept., College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran.

 

 

Abstract

   This study was carried out to detect QTLs affecting milk production traits in Iranian Holstein population using 10 microsatellite markers including: ILSTS039, CSSM066, ILSTS011, CBDIKM002, CBDIKM004, DIK5080, DIK4884, DIK4361, DIK258 and BM1508. Samples were collected from 10 sire families including 233 milking cows from dairy farms of ten provinces in Iran (Isfahan, Central province, Khorasan, Fars, Yazd, Qazvin and Zanjan). Genomic DNA extracted using standard kit. Genotyping of the samples was performed with capillary electrophoresis. Genotypic and phenotypic data were statistically analyesed using DMU software. Most probable places for detecting QTL in which LRT was meaningful at 5% for milk fat percentage were observed at 3 cM, for milk production at 54 cM and also QTL of milk fat production was detected in the position 54 cM on chromosome 14.

Key words: chromosome 14, milk fat percentage, Iranian Holstein cattle

 *  نویسنده مسئول: مهناز نوری صادق                         تلفن: 09191461542                          E-mail: mnoorysadegh@yahoo.com

* Corresponding Author: Noorisadegh M.       Tel: 09191461542              E-mail: mnoorysadegh@yahoo.com

Ashwell MS, Rexroad CE, Miller RH, VanRaden PM, Da Y (1997). Detection of loci affecting milk production and health traits in an elite U S Holstein population using microsatellite markers. Journal of Animal Genetics 28: 216–222.
Ashwell MS, Van Tassell CP, Sonstegard TS (2002). A Genome scan to identify quantitative trait loci affecting economically important traits in a U S Holstein population. Journal of Dairy Science 84: 2535–2542.
Ashwell MS, Heyen DW, Sonstegard TS, Van Tassell CP, Da YP, VanRaden M, Weller M (2004). Detection of quantitative trait loci affecting milk production, health, and reproductive traits in Holstein cattle. Journal of Dairy Science 87:468–475.
Bagnato a, Schiavini F, Rossoni A, Maltecca C, Medugorac MI, Solkner J, Russo V, Fontanesi L, Friedmann A, Soller M, Lipkin E (2008). Quantitative trait loci affecting milk yield and protein percentagein a three-country brown swiss population. Journal of Dairy Science 91:767–783.
Bennewitz J, Reinsch N, Grohs C (2003). Combined analysis of data from two granddaughter designs: A simple strategy for qtl confirmation and increasing experimental power in dairy cattle. Journal of Genetics Selection Evolotion 35: 319-338.
Bennewitz J, Reinsch N, Paul S, Looft C, Kaupe B, Weimann C, Erhardt G, Thaller G, Kuhn C, Schwerin M, Thomsen H, Reinhardt F, Reents R, Kalm E (2004). The DGAT1 K232A mutation is not solely responsible for the milk production quantitative trait locus on the bovine chromosome 14. Journal of Dairy Science 87: 431–442.
Biochard D, Grohs C, Bourgeois F, Cerqueira F, Faugeras R, Neau A, Rupp R, Amigues Y, Yvonne Boscher M, Leveziel H (2003). Detection of genes in economic traits in three French dairy cattle breeds. Journal of Genetics Selection 35: 77-101.
Grisart B, Farnir F, Karim L, Cambisano N, Kim JJ, Kvasz A, Mni M, Simon P, Frere JM, Coppieters W, Georges M (2004). Genetic and functional confirmation of the causality of the DGAT1 K232A quantitative trait nucleotide in affecting milk yield and composition. Proceeding of Nationall Academic Science USA 101: 2398–2403.
Harder B, Bennewitz J, Reinsch N ( 2006). Mapping of quantitative trait loci for lactation persistency traits in German Holstein dairy cattle. Journal of Animal Breeding Genetics 123:89-96.
Heyen DW, Weller JI, Ron M, Band M, Beever JE, Feldmesser E, Da Y, Wiggans GR, Vanraden PM, Lewin HA (1999). A genome scan for gtl influencing milk production and health traits in dairy cattle. Journal of Physiological Genomics 1: 65–175.
Kaupe B, Brandt H, Prinzenberg E, Erhardt G (2007). Joint analysis of the influence of CYP11B1 and DGAT1 genetic variation on milk production, somatic cell score, conformation, reproduction, and productive lifespan in German Holstein cattle. Journal of Animal Science 85: 11-21.
 Khatkar M, Thomson C, Tammen I, Raadsma HW (2004). Quantitative trait loci mapping in dairy cattle: review and meta-analysis. Journal of Genetics Selection and Evolotion 163–190.
 Looft C, Reinsch N, Karall-Albrech tC, Paul S, Brink M, Thomsen H, Brockmann G, Kuhn C, Schwerin M, Kalm E (2001). A mammary gland EST showing linkage disequilibrium to a milk production qtl on bovine chromosome 14. Journal of Mammian Genome 12: 646–650.
Madsen P, Jensen J (2002). A User’s Guide to DMU. A package for analysing multivariate mixed models. version 6, release 4.4. Danish Institute of Agricultural Sciences, Tjele, Denmark.
Mosig MO, Lipkin E, Khutoreskaya G, Tchourzyna E, Soller M, Friedmann AA (2001). Whole genome scan for quantitative trait loci affecting milk protein percentage in Israeli-Holstein cattle, by means of selective milk DNA pooling in a daughter design, using an adjusted false discovery rate criterion. Journal of Genetics 157: 1683-1698.
Rodriguez-Zas SL, Southey BR, Heyen DW, Lewin HA (2002). Interval and composite interval mapping of somatic cell score, yield and components of milk in dairy cattle. Journal of Dairy Science 85: 3081-3091.
Spelman RJ, Ford CA, McElhinney P, Gregory GC, Snell RG (2002). Characterization of the DGAT1 gene in the New Zealand dairy population. Journal of Dairy Science 85: 3514–3517.
Tito AW, Gaskins TC, Newberry RC, Thorgaard GH, Jennifer JM, Zhihua J (2008). Genome assembly anchored QTL map of bovine chromosome 14. Journal of Biological Science 4: 406-414.
Thaller G, Kramer W, Winter A, Kaupe B, Erhardt G, Fries R (2003). Effects of DGAT1 variants on milk production traits in German cattle breeds. Journal of Animal Science 81: 1911–1918.
Viitala SM, Schulman NF, de Koning DJ, Elo K, Kinos R, Virta A, Virta J, Maki-Tanila A, Vilkki JH (2003). Quantitative trait loci affecting milk production traits in Finnish Ayrshire dairy cattle. Journal of Dairy Science 86:1828-1836.
Vinicius M, Silva B, Sonstegard TS, Tassell V )2010 (. Charecterization of DGAT1 allelic effects in a sample of North American Holstein cattle. Journal of Animal Biotechnoogy 21: 88–99.
Zhang Q, Boichard D, Hoeschele I, Ernst C, Eggen A, Murkve B, Pfistergenskow M, Witte LA, Grignola FE, Uimari P, Thaller G, Bishop MD (1998). Mapping quantitative trait loci for milk production and health of dairy cattle in a large outbred pedigree. Journal of Genetics 149:1959–1973.