In vitro effect of colchicine on growth and cytological characteristics of Fritillaria raddeana

Document Type : Research Paper

Authors

1 Ph.D. Student, Department of Horticultural Sciences, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Agricultural & Natural Resources College, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Assistant Professor, University Complex, University of Guilan, Rasht, Iran.

Abstract

 The induction of polyploidy is a useful tool in plant breeding, as important characteristics such as new forms and colors, resistance to both drought and low temperatures can be achieved through chromosome doubling. Several methods and materials were used to obtain polyploid varieties but in some cases these substances have unusual effects. The main purpose of the present study was to regenerate polyploidy plants. In this research, Fritillaria raddeana calluses were treated by colchicine at four different concentrations 0.005, 0.001, 0.05 and 0.01% for 24, 48 and 72 h to induce polyploidy. The experiment was laid out with three replications in completely randomized design. Due to its slow growth rate, survival percent were identified after 3 months. Root tip chromosome counting, stomata and flow cytometry analysis shown that dosages higher than 0.01% and exposure time of colchicine treatment higher than 48 h cause more explants lethality. Although the growth rates have been increased and stomata density decreased, neither chromosome counting nor flow cytometry analysis indicated any polyploid plantlets in colchicine treated explants.

Keywords


تاثیر کلشی­سین بر خصوصیات رشدی و سیتوژنتیکی لاله واژگون (Fritillaria raddeana Regel.) در شرایط درون شیشه­ای

سلاله صلاحی صدر1،هدایت زکی زاده*2و4، محمدرضا نقوی3، جمالعلی الفتی4و2

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

تاریخ دریافت: 28/05/1396، تاریخ پذیرش: 29/10/1396

چکیده

لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana Regel.) متعلق به خانواده سوسن است. دارای ارزش زینتی-دارویی و مقاومت نسبی به خشکی و مناطق سنگلاخی می­باشد. القای ‌پلوییدی در شرایط درون شیشه­ای به عنوان راهکاری برای ایجاد گیاهان زینتی با خصوصیات و اشکال جدید و هم­چنین دستیابی به گیاهانی با مقاومت بیشتر به خشکی و دمای پایین، از اهمیت بسزایی برخوردار است که این امر از طریق دو برابر کردن کروموزوم­ها امکان­پذیر است. در این راستا از مواد و روش­های متعددی استفاده می­شود که ممکن است در مواردی نه تنها در برخی گونه­ها پلی­پلوییدی ایجاد نشود، بلکه نتیجه­ای بر خلاف نتایج معمول نیز به­دست آید. این مطالعه در ابتدا با هدف امکان ایجاد گیاهان پلی­پلویید با استفاده از کلشی­سین انجام شد. کالوس­های حاصل از کشت اندام­های مختلف F. raddeana در محیط حاوی غلظت­های متفاوت کلشی­سین (01/0، 05/0، 001/0، 005/0 درصد) به مدت زمان‌های 24، 48 و 72 ساعت بازکشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. به علت پایین بودن سرعت رشد گیاه، درصد زنده­مانی تا دو ماه پس از اعمال تیمار محاسبه شد. شمارش کروموزوم­های نوک ریشه، مطالعات روزنه­ای و آزمایشات فلوسایتومتری جهت تایید یا رد افزایش سطح پلوییدی انجام گرفت. نتایج نشان داد در غلظت­های بالاتر از 01/0 درصد و زمان تیمار بیشتر از 48 ساعت، درصد بالایی از کالو

س­ها یا گیاهچه­های باززایی­شده از بین رفتند و علی­رغم افزایش در سرعت رشد و کاهش تعداد روزنه­ها در غلظت 01/0 درصد کلشی­سین، تعداد کروموزوم­ها تغییری نکرد و القای ‌پلوییدی در گیاهان تیمار شده مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: پلی­پلوییدی، فلوسایتومتری، روزنه، کروموزوم.

مقدمه

 

لاله واژگون (F. raddeana) گیاهی زینتی- دارویی مهم متعلق به خانواده سوسن است که در منابع مختلف، دیپلویید، با تعداد کروموزوم 2n=2x=24 گزارش شده­است (Darlington, 1937; Bakhshi Khaniki, 1998; Jafari et al., 2014). این گیاه بومی و انحصاری در سال­های اخیر به‌دلایل متعددی از جمله برداشت بی­رویه از طبیعت، چرای دام، آلودگی شدید قارچی و باکتریایی درون­زاد و هم­چنین سرعت پایین تکثیر رویشی و زایشی به‌شدت در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. ریزازدیادی این گونه برای نخستین بار با استفاده از تنظیم­کننده­های رشد مختلف و ریزنمونه­های متفاوت انجام گرفت (Salahi Sadr et al., 2015) و علی­رغم آلودگی داخلی زیاد و زمان­بر بودن پژوهش، ریزازدیادی با موفقیت انجام گرفت. علی­رغم اینکه مطالعات کروموزومی می­تواند در بررسی­های فیلوژنتیک و تاکسونومی گیاهان مفید باشد (Mirzaei et al., 2014)، مطالعات سیتوژنتیکی محدودی روی این گونه انجام گرفته است (Bakhshi Khaniki, 1998; Jafari et al., 2014, Ahmadi roshan et al., 2016). از آن­جا که یکی از جنبه­های مطالعات اصلاحی در جهان بر پایه ایجاد تنوع در خصوصیات گیاهان به خصوص گیاهان زینتی استوار است، انجام پژوهش برای ایجاد تنوع یا القای ‌پلوییدی در شرایط درون­شیشه­ای در گونه­های جدید گیاهی با پتانسیل زینتی ضروری به­نظر می­رسد. ایجاد لاله­های واژگونی با ساقه محکم­تر و افراشته­تر، ماندگاری بیشتر، دامنه کشت وسیع­تر و گل­های درشت­تر و هم­چنین مقاوم به تنش­های محیطی می­تواند از اهداف اصلی به­نژادی در این گونه (F.raddeana) باشد. پیشرفت سیتوژنتیک مولکولی و امکان استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و آنالیز تصویری کرموزوم­ها باعث افزایش اطلاعات سیتوژنتیکی (Farjaminezhad et al., 2011) و ایجاد روش­های متفاوت در به­نژادی گیاهان زینتی گردیده­است که در این بین، تکنیک­های القای پلی­پلوئیدی درون­شیشه­ای توسط کلشی­سین به عنوان روشی مؤثر در بهبود صفات کمی و کیفی این گیاهان به­کاررفته ­است (Escandon et al., 2007). به­صورت مصنوعی امکان ایجاد گیاهان پلی پلویید با دخالت بر تقسیم سلولی وجود دارد. کلشی­سین از مواد طبیعی است که با اختلال بر تشکیل رشته­های دوک و جلوگیری از تقسیم سلول و هسته این کار را انجام می­دهد (Ganga & Chezhiyan, 2002). این ماده در کنار ایجاد حالت پلی­پلوییدی اثرات جنبی دیگری از جمله تاثیر بر فرایند­های رشد و نموی و اندام­زایی در گیاهان نیز دارد (Mohammadi et al., 2013). نوع پاسخ همه گونه­های گیاهی به کلشی­سین یکسان نیست و این ماده می­تواند بر ویژگی­های رشد و نموی گیاهان تاثیر منفی نیز داشته­باشد (Chakraborti et al., 1998). اختلال در رشته­های دوک به تنهایی برای تولید سلول­های پلی­پلویید کافی نیست (Caperta et al., 2006)؛ القای ‌پلوییدی به غلظت مورد استفاده، مدت زمان تیماردهی، نوع ریزنمونه و میزان نفوذپذیری بافت بستگی دارد (Allum et al., 2007). در آزمایش درون­شیشه­ای بر روی گیاه اطلسی، کلشی­سین با غلظت 1/0 درصد به مدت پنج ساعت تیمار شد و80 درصد گیاهان زنده­مانده کروموزوم­های ژنومی دو برابر داشتند (Hasandokht & Ebrahimi, 2006). با این­حال تیمار درون­شیشه­ای گیاهچه­های حاصل از بذر در گیاه آزالیا با غلظت کلشی­سین 05/0 و 25/0 درصد اثری بر سطح پلوییدی گیاه مورد نظر نداشت (Eeckhaut et al.,2001).

در پژوهش­­های انجام شده رویF. cirrhosa با استفاده از کلشی­سین یک درصد در محیط کشت جهت القای ‌پلوییدی، تا 70­ درصد کالوس­های ایجاد شده تتراپلویید بودند (Wang et al., 2002; Wang, 2004). در آزمایش دیگری با به­کارگیری 5/0 درصد کلشی­سین در گونه F. ussuriensis، با روش غوطه­وری به مدت 24ساعت، گیاهانی تتراپلویید با محتوای آلکالوییدی بیشتر به­دست آمد (Sui, 2013). در پژوهش روی آزالیا با استفاده از کلشی­سین یک درصد، در بین نمونه­های تیمارشده نمونه­هایی بدون تغییر در سطح کروموزومی­دیده­شد که اختلاف رشد ظاهری بسیار زیادی نسبت به نمونه­های شاهد و پلی­پلویید نشان دادند (Eiselein, 1994). کلشی­سین هم­چنین می­تواند بر فرایندهای متابولیکی اثر بگذارد بدون اینکه ارتباطی با میکروتوبول­ها داشته باشد(Sloan & Camper, 1981). گزارش شده­است که فعالیت بیوشیمیایی کلشی­سین نیز نسبت به عملکرد سیتولوژیکی آن تقریبا مبهم است (Paul et al., 1978). مطالعات روی تاثیر فیزیولوژیکی کلشی­سین بر بافت­های گیاهی بسیار کم و قدیمی است. افزایش رشد دانهال­های درختان بر اثر اسپری محلول رقیق کلشی­سین روی مریستم انتهایی گزارش شده است(Newcomer, 1945)، هم­چنین این ماده به عنوان یک محرک قوی در افزایش پنجه­زنی، عملکرد و زودرسی برنج بیان شده است (Ghosh, 1950).

افزایش سطح پلوئیدی هسته، اغلب باعث تغییرات ساختاری از قبیل تراکم روزنه، افزایش اندازه سلول­های روزنه­ای وتعداد کلروپلاست درسلول می­شود. تحقیقات نشان داده که اندازه سلول­های نگهبان روزنه بیشتر از سلول­های دیگر گیاه متأثر ازعوامل ژنتیکی بوده و کمتر تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می­گیرد. با افزایش سطح پلوئیدی، طول وعرض روزنه­ها افزایش یافته و در نتیجه تراکم روزنه­ای کاهش می­یابد (Watrous & Wimber, 1988).

آن­چه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته­است تاثیر کلشی­سین بر تعداد کروموزوم­های F. raddeana و تراکم روزنه­ای آن است. این بررسی­ها از طریق مطالعات سیتوژنتیکی، مطالعات روزنه­ای و بررسی­های فلوسایتومتری است. در صورتی­که کلشی­سین اثر مثبتی بر F­. raddaena داشته­باشد می­توان از آن برای تبدیل لاله ­واژگون دیپلویید به تتراپلویید با ویژگی­های برتر استفاده نمود.

 

مواد و روش­ها

مطالعات کشت بافت: به‌منظور اطمینان از یکنواختی ژنتیکی و هم­چنین عدم وجود آلودگی خارجی و داخلی مواد گیاهی، در این آزمایش از کالوس­ها و ریزنمونه­های به­دست آمده توسط کشت درون شیشه­ای لاله واژگون (F. raddeana) استفاده شد. آزمایشات کشت بافت این گونه گیاهی رو به انقراض، طی دو سال از ریزنمونه­های مختلف (سوخ، بذر، گلبرگ و برگ) و در محیط کشت­­های متفاوت انجام شد و کالوس­های به­دست آمده در محیط مناسب ریشه­زایی قرار گرفت. بهترین محیط کالوس­زایی، محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 2 میلی­گرم در لیتر تیدیازورون (TDZ) و 5/0 میلی­گرم در لیتر کاینتین (KIN) و مناسب­ترین محیط ریشه­زایی، محیط MS  شامل 75/0 میلی­گرم در لیترایندول بوتیریک اسید (IBA) و 25/0 میلی­گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) بود (Salahi Sadr, 2016; Unpublished data).

 مطالعات سیتوژنتیکی: ریشه­های استخراج شده از کالوس برای به­دست آوردن بهترین و مناسب­ترین شیوه بررسی سیتوژنتیک، با روش­های مختلف پیش­تیمار، تثبیت، هیدرولیز و رنگ­آمیزی شد. برای تشخیص بهترین پیش­تیمار، نوک ریشه جدا و در هر یک از تیمارهای زیر به­طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت:

1- تیمار با محلول 002/0 مولار 8-هیدروکسی کویینولین[1] به مدت 5/2 الی 3 ساعت در دمای 4 درجه سلسیوس (روش لاکتو پروپیونیک ارسئین، Bosemark, 1963). 2- تیمار با محلول ترکیبی 1:1 از 8- هیدروکسی کویینولین 002/0 مولار: کلشی­سین (3/0درصد وزن به حجم) به مدت 3 ساعت (Kamari, 1984). 3- تیمار با محلول 003/0 مولار 8-هیدروکسی کویینولین به مدت 3 الی 5/3 ساعت در دمای 4 درجه سلسیوس (Agayev, 2002). 4- تیمار با محلول 05/0درصد وزن به حجم کلشی­سین به مدت 6 ساعت در دمای اتاق و تاریکی (Karimzadeh, 2010 and 2011). 5- تیمار در محلول آبی مونوبرومونفتالن[2] (در اتانول) به مدت 6 ساعت در 5 درجه سلسیوس (Zaharof, 1987).

نمونه‌های پیش‌تیمار شده با روش‌های یک و دو که در بالا به آن‌ها اشاره شد در محلول تثبیت‌کننده کارنوی[3] (استیک اسید - اتانول ، 1: 3  سه حجم اتانول به یک حجم اسید)، به مدت 24 ساعت در دمای 4 تا 10 درجه سلسیوس قرار داده شدند. از محلول کارنوی (به‌مدت 24 ساعت در دمای 4 الی 10 درجه سلسیوس) و همچنین محلول لویتسکی[4] (فرمالدئید 10درصد با اکسید کروم) (به مدت 18 الی 30 ساعت در دمای 4 الی 10 درجه سلسیوس) به‌عنوان محلول تثبیت کننده برای ریشه‌های پیش‌تیمار شده با روش سه استفاده گردید. هم­چنین به‌منظور تثبیت ریشه‌های پیش‌تیمار شده با روش چهارم، ابتدا ریشه‌ها به‌مدت 60 دقیقه در دمای اتاق در KCl (1/0 مولار ، 56/0 درصد وزنی به وزنی) و سپس در محلول کارنوی به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سلسیوس قرار داده شدند. برای تثبیت ریشه‌های پیش‌تیمار شده با روش پنجم از محلول کارنوی، به مدت 2 ساعت در دمای اتاق استفاده گردید. پس از مرحله تثبیت، نمونه­ها درون صافی­های به مدت 3 ساعت در زیر آب جاری قرار داده شدند. از آن­جا که نتایج هضم دیواره سلولی در مرحله هیدرولیز، پس از مشاهدات میکروسکوپی مشخص می­شود غلظت و بازه زمانی مورد نیاز در این مرحله به روش آزمون و خطا به­دست آمد. نمونه­ها پس از شستشو با آب مقطر با استفاده از NaOH و HCl یک نرمال و با تیمارهای دمایی مختلف شامل 45، 50 و 60 درجه سلسیوس در بن­ماری و دمای اتاق هیدرولیز شدند تا بهترین شرایط دمایی و زمانی به دست آید، سپس مجددا با آب مقطر آبشویی گردیدند. برای رنگ آمیزی نمونه‌ها روش­های استوآیرون هماتوکسیلین[5] (17-24 ساعت در دمای 30 درجه سلسیوس) (Agayev, 1998)، استوآیرون هماتوکسیلین (یک ساعت در دمای 60 درجه سلسیوس) (Agayev, 2002)، استو ارسئین[6](15-20 دقیقه در دمای اتاق) (Karimzadeh et al., 2011) مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از رنگ­آمیزی، نمونه­ها 30 دقیقه با چند بار تعویض در آب مقطر شسته شده و یک الی دو میلی­متر انتهایی آن­ها جدا گردید پس از افزودن یک قطره استیک اسید 45 درصد عمل له کردن [7] انجام گرفت. از بهترین صفحه‌های متافازی با میکروسکوپ نوری (BX51, Olympus Optical, Tokyo, Japan) عکس­برداری و پنج صفحه متافازی مناسب انتخاب شد. کروموزوم­ها با نرم­افزار میکرومژر (Micromeasure 3.3) و ایدیوکار (Ideokar 1.2) اندازه­گیری و داده­ها با برنامه اکسل (Excel, 2013) ارزیابی شدند و پس از آن شناسایی و نام­گذاری موقعیت سانترومرها به‌روش لوان (Levan et al., 1964) و بررسی تقارن کاریوتایپ به‌روش استبینز (Stebbins, 1971) انجام گرفت.­ جهت مطالعات پلوییدی، محیط­های ­ MSحاوی 75/0 میلی­گرم در لیتر IBA آماده و اتوکلاو شدند. پیش از جامد شدن محیط­ها و در زیر هود، کلشی­سین در غلظت­های مورد نظر به هریک از محیط­ها تزریق شد. افزودن تنظیم­کننده رشد IBA به محیط کشت از اثرات بازدارندگی کلشی­سین می­کاهد. قابل ذکر است که کلشی­سین عملکرد ژن­های مسئول فعالیت­هایH+-PPase  و PPi-ATP را کاهش می­دهد و IBA با اثر اکسینی خود، موجب افزایش دامنه فعالیت انتقال H+و تنظیم فعالیت ژن­های ذکرشده می­گردد (Wang et al., 2001). کالوس­های به­دست آمده از مراحل قبل که بالای 50 میلی­گرم وزن داشتند با سطوح متفاوت کلشی­سین (001/0، 005/0، 01/0 و 05/0 درصد) و شاهد در بازه­های زمانی 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند و به‌منظور کاهش تلفات ریزنمونه­ها بر اثر سمیت کلشی­سین درون جعبه و در دمای 4 درجه سلسیوس قرار داده­ شدند (Chen & Goeden-Kallemey, 1979). پس از اتمام مدت زمان تیمار، کالوس­ها از محیط حاوی کلشی­سین خارج و به محیط MS پایه انتقال یافتند. به­دلیل سرعت رشد پایین F. raddeana، درصد بقای کالوس حدود 2 ماه پس از تیمار با کلشی­سین با تقسیم تعداد کالوس زنده مانده به تعداد کل کالوس­های تیمار شده محاسبه شد، کالوس­ها از این محیط خارج و در محیط ریشه­زایی کشت شدند. سپس یک الی دو سانتی‌متر ریشه­ها در شرایط استریل جدا شده و به روش ذکرشده پیش­تیمار، تثبیت، هیدرولیز و رنگ آمیزی گردیدند. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار (سه شیشه کشت، سه ریزنمونه در هر شیشه) انجام گرفت. تجزیه آماری داده­ها با استفاده از نرم­افراز آماری SAS انجام و مقایسه میانگین تیمارها به­وسیله آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت.  برای مطالعات روزنه­ای، کالوس­های ریشه­دار شده به محیط کشت حاوی دو میلی­گرم در لیتر TDZ و 5/0 میلی­گرم در لیتر IBA انتقال ­یافتند. طبق نتایج قبلی، این محیط­ بهترین محیط برای شاخساره­زایی گونه F. raddeana تشخیص داده شده بود (Salahi Sadr, 2016; Unpublished data). پس از گذشت حدود  هشت­ماه از تیمار اولیه با کلشی­سین، برگ­های گیاهچه­های به دست­آمده و نیز گیاهان شاهد را در شرایط استریل جدا نموده و سطح برگ­ها توسط لاک بی­رنگ کاملا پوشانده­شدند و بعد از خشک شدن لاک، تکه­ای چسب نواری روی قسمت لاک خورده چسبانده و بلافاصله برداشته شد. بدین صورت روزنه­ها روی سطح نوارچسب چسبیده می­شوند. در آخرین مرحله نوار چسب به آرامی و با دقت بدون ایجاد حباب روی لام چسبانده و با میکروسکوپ نوری مشاهده و عکس­برداری صورت گرفت. آزمایشات فلوسایتومتری نیز توسط دستگاه فلوسایتومتر BD FACSConta II (BD Biosciences, Bedford, MA, USA) موجود در دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام شد تا سطح پلوییدی نمونه­ها پس از تیمار با کلشی­سین تاییدی بر نتایج آزمایشات سیتوژنتیک باشد. یک بار نمونه­های شاهد (F.  raddeana, 2c value = 91.1, Zonneveld, 2010) به همراه گیاه استاندارد باقلا (Vicia faba, 2C value= 26.56 pg., Kotseruba et al., 2000) و بار دیگر نمونه­های تیمارشده به همراه گیاه استاندارد در پتری دیش حاوی بافر گیاهان چوبی (Woody Plant Buffer, WPB) قرار گرفتند و با تیغ تیز به قطعات کوچک تقسیم و از فیلتر­های مخصوص 30 و50 میکرومتر عبور داده شدند. به عصاره استخراج شده 50 میکرولیتر RNase و50 میکرولیتر رنگ پروپیدیوم یدید (PI) افزوده و داده­های به دست­آمده با نرم­افزار فلومکس (Flowmax 2.4) مورد ارزیابی قرار گرفت.


نتایج و بحث

مطالعات سیتوژنتیکی: بهترین روش مطالعات سیتوژنتیکی در گونه F. raddeana شامل پیش تیمار با کلشی­سین 05/0 درصد به مدت 3 ساعت در تاریکی و دمای اتاق، تثبیت در کارنوی ( 3 حجم اتانول، یک حجم  استیک اسید) به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سلسیوس، هیدرولیز با کلریدریک اسید در دمای 60 درجه سلسیوس به مدت 16 دقیقه، شستشو با آب مقطر و رنگ آمیزی با استواورسئین به مدت 3 تا 5 ساعت (Karimzadeh et al., 2011) بود. بررسی­های سیتوژنتیکی انجام شده روی کالوس­های شاهد ریشه­دارشده نشان داد که تعداد کروموزوم نمونه­ها همانند منابع 2n=24 بود (Darlington, 1930; Bakhshi Khaniki, 2002; Ahmadi Roshan et al., 2016). کاریوتایپ این گونه مطابق روش لوان و همکاران (Levan et al., 1964)، دارای یک جفت کروموزوم متاسنتریک، پنج جفت ساب متاسنتریک و شش جفت ساب تلوسنتریک و عموما دارای ماهواره روی بازوهای بلند جفت کروموزوم­های شماره سه و شش بود و مطابق طبقه­بندی استبینز (Stebbins, 1971) از لحاظ تقارن کاریوتایپ در کلاس 3A قرار گرفت که نشان­دهنده تقارن نسبی و ابتدایی بودن گونه مورد بررسی است (شکل a-b 1).

 

 

شکل 1- a: کروموزوم­های دیپلویید (2n=2x=24) Fritillaria raddeana (با استفاده از عدسی x100) (bar =5 μmb- ایدیوگرام کروموزوم­های هاپلویید F.  raddeana.

Figure 1- a: Diploid chromosomes (2n=2x=24) of Fritillaria raddeana (using a ×100 microscope objective( (bar =5 μm), b: Idiograms of haploid chromosomes in F. raddeana.

 

 

مطالعات پلوییدی: پس از دستیابی به ­بهترین روش مطالعات کروموزومی و ارزیابی خصوصیات سیتوژنتیکی نمونه­های شاهد، به‌منظور القای ‌پلوییدی، کالوس­های F. raddeana­ با کلشی­سین تیمار شدند. ابتدا درصد بقای کالوس در محیط­های حاوی کلشی­سین اندازه­گیری شد. جدول تجزیه واریانس (جدول 1) و نتایج بررسی آماری تاثیر مدت زمان تیمار با کلشی‌سین بر زنده­مانی کالوس­ها (شکل 2) نشان می­دهد که با افزایش مدت زمان تیمار از درصد زنده­مانی کالوس­ها کاسته می‌شود و بیشترین میانگین در تیمار 24 ساعت دیده شد (44/64 درصد) . در بین نمونه­های شاهد، بیشترین درصد بقا مربوط به تیمار زمانی 24 ساعت بود و پس از آن سایر تیمارهای شاهد دارای بالاترین درصد زنده­مانی بودند. بین تیمارهای 001/0 و 05/0 درصد در تمام بازه­های زمانی تفاوت معنی­داری از لحاظ بقا دیده­نشد، در نتیجه به‌منظور صرفه­جویی در زمان، اولویت با تیمار زمانی 24 ساعت در نظر گرفته­شد (شکل 3).

به­طور معمول کلشی­سین بسته به نوع گیاه در غلظت­های کمتر از 5/0 درصد به‌مدت چند ساعت تا چند روز به­کار می­رود (Farsi & Bagheri, 1992). غلظت­های بیشتر معمولا باعث سوختگی کامل و از بین رفتن گیاهچه­ها یا کالوس­های تیمار شده می­شوند. به­نظر می­رسد فعالیت کلشی­سین در مریستم متمرکز باشد و یک اختلال فیزیولوژیکی در کاهش تقسیم سلولی و یا مرگ ریزنمونه­ها ایجاد کند (Gu et al., 2005).

 

 

 

 

جدول 1- جدول تجزیه واریانس درصد بقای کالوس­های Fritillaria raddeana.

Table 1- Anova table of callus survival percent in Fritillaria raddeana.

 

میانگین مربعات

MS

درجه آزادی

df

منابع تغییرات

S.O.V

3770.06**

2

مدت زمان تیماردهی

Treatment duration

6828.70**

4

غلظت کلشی­سین

Colchicine concentration

241.89**

8

مدت زمان * غلظت

Duration * Concentration

29.32

30

خطا

Error

11.03

 

ضریب تغییرات

C.V

** The significance is indicated P< 0.01.

 

 

 

شکل 2- اثر مدت  زمان تیمار با کلشی­سین بر درصد بقای کالوس در Fritillaria raddeana.

Fig 2: Effect of exposure time of colchicine on callus survival in Fritillaria raddeana.

 

شکل 3- مقایسه اثر غلظت کلشی­سین بر درصد بقای کالوس در Fritillaria raddeana.

Figure 3- Effect of colchicine concentration on callus survival in Fritillaria raddeana.

 

 

در تحقیق حاضر بالاترین درصد سوختگی و تلفات ریزنمونه در غلظت 01/0 و 05/0 درصد و در تیمار زمانی 72 ساعت مشاهده­شد و نمونه­های شاهد همگی به رشد معمول خود ادامه دادند. این نتایج با بررسی­های انجام شده روی گل­های نرگس (Ahmadi Majd et al., 2013)، سوسن ((Wu et al., 2007 و گیاه زرشک (Lehrer et al., 2008) مطابقت دارد. رابطه معکوس بین زمان تیمار و غلظت کلشی­سین با بقای نمونه­ها، در مورد مطالعات درون و برون شیشه­ای گیاهان دیگر نیز صدق می­کند (Chen & Gao, 2007). همان­طور که ذکر شد، علاوه بر غلظت کلشی­سین، زمان تیمار نیز عامل موثری در زنده­مانی گیاهچه­ها است (Rubuluza et al., 2007Thao et al., 2003;) و با افزایش زمان تیماردهی، میانگین زنده­مانی در ریزنمونه­ها کاهش می­یابد. در این پژوهش،همزمان با افزایش غلظت کلشی­سین و زمان قرارگیری در محیط حاوی کلشی­سین بر تلفات ریزنمونه­ها افزوده شد. این رابطه بدین صورت است که بازه­های زمانی بیشتر نسبت به غلظت­های بالاتر، در سوختگی ریزنمونه­ها تاثیر بیشتری داشت. هرچه مدت زمان قرارگیری نمونه­های F. raddeana در محیط حاوی کلشی­سین بیشتر شد، نفوذ به درون بافت بیشتر و سمیت ماده نیز بیشتر بود.

مشاهدات نشان داد که گیاهچه­های به­دست­آمده از کالوس­های زنده مانده در تیمار کلشی­سین 01/0 و 05/0 درصد از نظر سرعت رشد و اندازه برگ و ساقه با گیاهان شاهد تفاوت بسیار زیادی نشان دادند. این گیاهچه­ها عموما برگ­های پهن­تر، طول میانگره بلندتر، سرعت رشد بسیار بیشتر و از نظر زمانی سوخ­دهی سریع­تری داشتند (شکل 4)؛ این اثر کلشی­سین بر روی افزایش رشد می­تواند به دلیل تاثیر شبه هورمونی و تقویتی آن بر روی رشد گیاه باشد. اما در آزمایش روی کنجد گیاهان تیمار شده با کلشی­سین میانگره­های کوتاه­تر، برگ­های دفرمه و جهش­های کلروفیل داشتند و در غلظت­های پایین (کمتر از 12/0 درصد) جهش‌یافته‌ها زودرس­تر با عملکرد بالاتر بودند (Mensah et al., 2007).

نتایج در مورد سایر اثرات کلشی­سین در گیاهان متفاوت است. به­عنوان مثال در پژوهشی دیگر در زمینه تاثیر کلشی­سین بر طول عمر زنبق، با به­کارگیری تیمار 2/0 گرم در لیتر کلشی­سین به مدت 4 ساعت، کربوهیدرات کل،تعداد کلروپلاست­های سلول­های محافظ روزنه، طول و عرض برگ­ها و طول عمر گیاه (درحدود 15 روز) نسبت به شاهد افزایش یافت (Ghasemi et al., 2014). در گونه­ای حنا (Impatiens patula) نیز افزایش سطح پلوییدی با تیمارهای 03/0 تا 09/0 درصد کلشی­سین دیده­شد و گیاهان تتراپلویید ایجاد شده دارای تعداد روزنه کمتر، سلول­های نگهبان روزنه بزرگ­تر و ضخامت برگ بیشتر بودند، ولی در اندازه گل تغییری ایجاد نشد (Tharawoot et al., 2012). افزایش کلروپلاست سلول­های نگهبان روزنه عملکرد آن را بالا برده و در نتیجه تراکم روزنه کاهش می­یابد (Ghotbi-Ravandi et al., 2013). مشاهدات میکروسکوپی روزنه F. raddeana در این پژوهش (شکل 5) و بررسی­های آماری غلظت و مدت زمان تیمار با کلشی­سین بر روی روزنه (شکل های 6 و 7)، کمتر بودن میانگین تعداد روزنه را در گیاهان تیمار شده با سطح 01/0 درصد کلشی­سین و تیمار زمانی 48 ساعت نشان داد. در بررسی مقایسات میانگین با آزمون توکی و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز اختلاف معنی­داری مابین غلظت و زمان از نظر تعداد روزنه دیده شد (جدول 2)؛ این درحالی بود که بررسی­های سیتوژنتیکی هیچ­گونه تغییری در سطح پلوییدی این تیمارها نشان ندادند.


 

 

 

 

   

شکل 4- a: گیاهچه 2 ماهه باززایی شده از کالوس­های شاهد Fritillaria raddeana، b: گیاهچه 2 ماهه باززایی شده از کالوس تیمار شده با کلشی­سین 05/0 درصد،c: نمونه گیاه 2 ماهه باززایی شده از کالوس تیمارشده با کلشی­سین 01/0 درصد  (bar = 1cm).

Figure 4- a: Regenerated plantlet from callus of control plant of Fritillaria raddeana after 2 months, b: Regenerated plantlet from 0.05% colchicine treated plant after 2 months, c: Regenerated plantlet from 0.01% colchicine treated plant after 2 months (bar = 1 cm).


 

جدول 2- جدول تجزیه واریانس تعداد روزنه پس از تیمار با کلشی­سین در Fritillaria raddeana.

Table 2- Anova table of stomata number after colchicine treatment in Fritillaria raddeana.

میانگین مربعات MS

درجه آزادی df

منابع تغییرات S.O.V

64.92**

2

مدت زمان تیماردهی

Treatment duration

133.37**

2

غلظت کلشی­سین

Colchicine concentration

23.59**

4

مدت زمان * غلظت

Duration * Concentration

2.48

18

خطا

Error

7.39

 

ضریب تغییرات  C.V

** The significance is indicated P< 0.01

 

 

شکل 5-  تراکم روزنه در برگ گیاه Fritillaria raddeanaa و c: به‌ترتیب نمونه شاهد با بزرگنمایی x10 و x20 ، b و d: به‌ترتیب نمونه تیمار شده با کلشی­سین 01/0 درصد با بزرگنمایی x10 و x20.

Fig 5- Stomata aggregation on Fritillaria raddeana leaf. a and c: Control plant (using 10x and 20x microscope objective, respectively ((bar =100 μm), b and d: 0.01% colchicine treated leaf (using 10x and 20x microscope objective, respectively ((bar =50 μm).

 

شکل 6-  اثر غلظت کلشی­سین بر تعداد روزنه در Fritillaria raddeana.

Figure 6- Effect of colchicine concentration on stomata number in Fritillaria raddeana.

 

 

شکل 7- اثر مدت زمان تیمار با کلشی­سین بر تعداد روزنه در Fritillaria raddeana.

Figure 7- Effect of exposure time of colchicine on stomata number in Fritillaria raddeana.

 

 

علی­رغم اینکه پس از مطالعات سیتوژنتیکی در سطح پلوییدی کروموزوم­ها (در هیچ­یک از غلظت­های کلشی­سین) تغییری مشاهده­ نشد، اما با توجه به کاهش تعداد روزنه و رشد بیشتر نمونه­ها در تیمار 01/0 درصد کلشی­سین، این نمونه­ها برای آزمایشات فلوسایتومتری آماده گردیدند. نتایج این بررسی­ها نیز نشان داد که پیک­های به­دست آمده در کلیه نمونه­های دیپلویید و تیمارشده همگی در یک محدوده قرار داشتند. هم­چنین اعداد حاصل از نرم افزار فلومکس میانگین اندازه ژنوم نمونه­های شاهد دیپلویید را برابر50/79 پیکوگرم و میانگین اندازه ژنوم نمونه­های تیمار شده با کلشی­سین را 65/81 پیکوگرم مشخص کرد. این داده­ها یکسان بودن تقریبی مقدار DNA را در مقایسه با گیاهان شاهد دیپلویید نشان می­دهند (شکل8). سایر اثرات کلشی­سین علاوه بر تغییرات کروموزومی شامل تغییرات هورمونی و شیمیایی، جهش­های نقطه­ای، تغییرات کروموزومی اندامک­ها، تاثیر بر کلروپلاست و سایر تغییرات ژنتیکی و فیزیولوژیکی می­باشد. در کل کلشی­سین دارای اثرات پیچیده­ی فیزیولوژیک و شیمیایی بر محصولات زینتی، زراعی و باغی است که می­بایست به طور گسترده­تر و تخصصی­تری بررسی گردد (Eiselein, 1994).

 

 

 

شکل 8- پیک های به دست آمده از دستگاه فلوسایتومتری، a : پیک Fritillaria raddeana شاهد و استاندرد باقلا(Vicia faba) ؛ b : پیک F.raddeana تیمارشده با کلشی­سین و استاندارد باقلا.

Figure 8- Flow cytometery peaks of a: Control plants of Fritillaria raddeana and standard plant (Vicia faba), b: Trated plant with colchicine and standard plant. 

 

 

با توجه به تایید نتایج سیتوژنتیکی توسط روش فلوسایتومتری، می­توان گفت کلشی­سین در غلطت­های به­کاربرده­شده، ماده مناسبی جهت القای پلی­پلوییدی در گیاه مورد بررسی نیست. این نتیجه هم­چنین می­تواند به نوع ریزنمونه مورد آزمایش (کالوس) و روش استفاده (ترکیب با محیط کشت) نیز مرتبط باشد. علاوه بر این پژوهش­ها نشان می­دهد این ماده اثر یکسان و یکنواختی بر گونه­های گیاهی مختلف و بخش­های مختلف یک گیاه نیز ندارد (Mohammadi et al., 2013). دوام سطح پلوییدی در گیاهان نیز پس از القا،روندی زمان­بر داشته و با موفقیت چندان بالایی همراه نیست (Lavania, 2005)؛ در اغلب آزمایشات، گیاهان به­دست آمده میکسوپلویید بوده (Ascough et al., 2008) و پس از زیرکشت­های متوالی گیاهچه­های زنده مانده، گیاه تتراپلویید خالص مشاهده نشده­است (Ahmadi Majd et al., 2013). در گیاهان نهان­دانه مریستم انتهایی از دو منطقه مجزا و مشخص تشکیل شده که هر یک بخشی از گیاه را ایجاد می­کنند؛ هرکدام از این مناطق مریستمی از لایه­های متعددی تشکیل شده­اند و مسئول تولید بخش­های رشدیافته جدید هستند، بنابراین برای تولید گیاهان تتراپلویید خالص افزایش سطح پلوییدی در تمامی لایه­های مریستمی ضروری است (Jones et al., 2008).

 

نتیجه گیری

با توجه به مشاهدات این آزمایش و با توجه به کند رشد بودن F. raddeana می­توان در موارد ضروری از کلشی­سین برای تسریع رشد ریزنمونه­های کشت بافتی این گونه استفاده کرد. این تسریع رشد می­تواند شامل افزایش تعداد و قطر ریشه و شاخساره باززایی شده از کالوس و هم­چنین تعداد و اندازه سوخچه­های تولید شده باشد. در تحقیق حاضر گیاهچه­های تیمارشده با کلشی­سین در بازه زمانی 3 ماهه، رشدی برابر با گیاهچه­های یکساله داشتند. تاکنون پژوهشی روی این جنبه از اثرات کلشی­سین بدون القای پلی­پلوییدی انجام نگرفته­است و آزمایشات تکمیلی ضروری به­نظر می­رسد.

 

سپاسگزاری

مقالــه حاضــر بخــشی از پایــان نامــه دوره دکترای تخصصی علوم باغبانی می­باشد که در مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام شده­است. بدین وسیله نگارندگان بر خود لازم می­دانند تا از راهنمایی­های تمامی اساتید و هم­چنین کمک­های بی­دریغ سرکار خانم سیما داوودی تشکر نمایند.


 

منابع

Agayev YM (1998). Advanced squash methods for investigation of plant chromosomes. In Fourth Iranian Congress in Crop Production and Breeding Science (Aug. 25-28). Esfahan University of Technology, Esfahan.

Agayev YM (2002). New features in karyotype structure and origin of saffron, Crocus sativus L. Cytologia 67: 245-252.

Ahmadi Majd M, Sarikhani H, Chaichi M, Kashi A (2013). An investigation into micropropagation and the effect of colchicine on in vitro ploidy induction in Narcissus (Narcissus tazetta). The plant production (Scientific Journal of Agriculture) 35: 93-103.

Ahmadi-Roshan M, Karimzadeh G, Babaei A, Jafari H (2016). Karyological Studies of Fritillaria (Liliaceae) Species from Iran. Cytologia 81: 133-141.

Allum JF, Bringloe DH, Roberts AV (2007). Chromosome doubling in a Rosa rugosa Thunb. hybrid by exposure of in vitro nodes to oryzalin: the effects of node length, oryzalin concentration and exposure time. Plant cell reports 26: 1977-1984.

Ascough GD, Van Staden J, Erwin JE (2008). Effectiveness of colchicine and oryzalin at inducing polyploidy in Watsonia lepida NE Brown. HortScience 43: 2248-2251.

Bakhshi Khaniki G (1998). Taxonomy and karyology of the genus Fritillaria s. lat. (Liliaceae) in South West Asia with special reference to the species in Iran, Ph.D. Thesis, Göteborg University, Sweden.

Bakhshi Khaniki,G (2002). Chromosome number of Fritillaria subgenera Petilium and Theresia (Liliaceae). Nucleus 45: 6-11.

Bosemark NO, Boromotov V.E (1971). Chromosome morphology in a homozygous line of Sugar beet. Hereditas 69: 205-211.

Caperta AD, Delgado M, Ressurreição F, Meister A, Jones RN, Viegas W,Houben A (2006). Colchicine-induced polyploidization depends on tubulin polymerization in c-metaphase cells. Protoplasma 227: 147-153.

Chakraborti SP, Vijayan K, Roy BN, Qadri SMH (1998). In vitro induction of tetraploidy in mulberry (Morus alba L.). Plant Cell Reports 17: 799-803.

Chen CH, Goeden-Kallemeyn YC (1979). In vitro induction of tetraploid plants from colchicine-treated diploid daylily callus. Euphytica 28: 705-709.

Chen LL, Gao SL (2007). In vitro tetraploid induction and generation of tetraploids from mixoploids in Astragalus membranaceus. Scientia horticulturae 112: 339-344.

Darlington CD (1937). Recent Advances in Cytology (2nd Ed), Philadelphia. P. Blakiston's son and Co.,pp. 115 - 118.

Darlington CD (1930). Chromosome studies in Fritillaria, III. Cytologia 2: 37-55.

Eeckhaut T, Van Huylenbroeck J, De Schepper S, Van Labeke MC (2006). Breeding for polyploidy in Belgian azalea (Rhododendron simsii hybrids). XXII International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals, Breeding for Beauty, May 2007, Sanremo, Italy. pp. 113-118.

Eiselein JE (1994). A study of chromosome yields and growth responses in colchicine treated Rhododendrons. Journal American Rhododendron Society 48: 205-209.

Elgsti OJ, Dustin P (1955). Colchicine-in Agriculture, Medicine, Biology and Chemistry. Iowa State College Press. Ames 50 p.

Escandon AS, Alderete LM, Hagwara J.C (2007). Invitro polyploidization of Mecardonia tenella, a native plant from South America. Scientia Horticulture 115: 56-61.

 Farjaminezhad R, Asghari R, Zare N, Farjaminezhad M (2011). Study of karyological characteristics in several accessions of Papaver bracteatum Lindl. Journal of Agricultural Biotechnology 3, 47-58.

Farsi M, Bagheri AR (1992). Principle of Plant Breeding (5th edition) 295 p.

Ganga M, Chezhiyan N (2002). Influence of the antimitotic agents colchicine and oryzalin on in vitro regeneration and chromosome doubling of diploid bananas (Musa spp.). The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 77: 572-575.

Ghasemi SJ, Rabiei V, Soleymani A, Khalighi A (2014). Investigation the morphocytological traits and ploidy level in Iris species of Iranian native in Zanjan Province. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 5: 72-81.

Ghosh BN (1950). Physiological studies on the effect of colchicine on rice—II. In The Proceedings of the National Academy of Sciences, India. 16: 135-145.

Ghotbi Ravandi E, Rezanejad F, Zolala J, Dehghan E (2013). The effects of chromosome-doubling on selected morphological and phytochemical characteristics of Cichorium intybus L. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 88: 701-709.

Gu XF, Yang AF, Meng H, Zhang JR (2005). In vitro induction of tetraploid plants from diploid Zizyphus jujuba Mill. cv. Zhanhua. Plant cell reports 24: 671-676.

Hasan dokht MR, Ebrahimi R (2006). Basis of Plant Cell and Tissue Culture, Marze Danesh Publication, Tehran, Iran.

Jafari H, Babaei A, Karimzadeh G, Ahmadi-Roshan M (2014). Cytogenetic study on some Fritillaria species of Iran. Plant systematics and evolution 300: 1373-1383.

Jones JR, Ranney TG, Eaker TA (2008). A novel method for inducing polyploidy in Rhododendron seedlings. Journal American Rhododendron Society 62: 130-135.

Kamari G (1984). Caryosystematic studies of Fritillaria L. (Liliaceae) in Greece. Webbia, Journal of Plant Taxonomy and Geography 38: 723-731.

Karimzadeh G, Mousavi SH, Jafarkhani-Kermani M, Jalali-Javaran M (2010). Karyological and nuclear DNA variation in Iranian endemic muskmelon (Cucumis melo). Cytologia 75: 451–461.

Karimzadeh G, Danesh-Gilevaei M, Aghaalikhani M (2011). Karyotypic and nuclear DNA variations in Lathyrus sativus (Fabaceae). Caryologia 64: 42–54.

Kotseruba VV, Venora G, Blangiforti S, Castiglione MR, Cremonini R (2000). Cytology of Vicia species. Nuclear DNA amount, chromatin organization and computer aided karyotyping of a Russian accession of Vicia faba. L. Caryologia 53: 195-204.

Lavania UC (1986). Genetic improvement of Egyptian henbane, Hyoscyamus muticus L. through induced tetraploidy. Theoretical and Applied Genetics73: 292 - 8.

Lavania, UC (2005). Genomic and ploidy manipulation for enhanced production of phyto-pharmaceuticals. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 3: 170-177.

Lehrer JM, Brand MH, Lubell, D (2008). Induction of tetraploidy in meristematically active seeds of Japanese barberry (Berberis thunbergii var. atropurpurea) through exposure to colchicine and oryzalin. Scientia Horticulturae 119: 67-71.

Levan A, Fredga K, Sandberg AA (1964). Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas 52: 201-220.

Mensah JK, Obadoni BO, Akomeah PA, Ikhajiagbe B, Ajibolu J (2007). The effects of sodium azide and colchicine treatments on morphological and yield traits of sesame seed (Sesame indicum L.). African Journal of Biotechnology 6: 534-538.

Mirzaei S, Shahsavand Hasani H, Rameshi N, Ghasemkhani M, Ahmadi-Afzadi M (2014). Cytogenetic study and optimization of genome in situ hybridization (GISH) method in Pistacia spp. Journal of Agricultural Biotechnology 6: 167-183.

Mohammadi S, Mazandarani, M, Geran A (2013). Study on the effect of colchicine on the growth properties and organogenesis in Origanum vulgare L. Journal of plant science research 8: 71-77.

Murashige T, Nakano R (1967). Chromosome complement as a determinant of the morphogenic potential of tobacco cells. American Journal of Botany 963-970.

Newcomer EH (1945). Colchicine as a growth stimulator. Science, 101: 677-678.

Paul AK, das Gupta B, sen Gupta T, Mukhergi S (1978) Physiological effects of colchicine on growth and metabolism of Mungbean (Phaseolus aureus L.) seedlings and a-amylase production in rice (Oryza sativa L.) endosperm. Biochemie und Physiologie der Pflanzen 173: 514-520.

Rubuluza T, Nikolova RV, Smith MT, Hannweg K (2007). In vitro induction of tetraploids in Colophospermum mopane by colchicine. South African Journal of Botany 73: 259-261.

Salahi Sadr S (2016). Optimization of micropropagation and ploidy induction in Fritillaria (Fritillaria raddeana). PhD thesis, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran.Unpublished data.

Salahi Sadr S, Zakizadeh H, Naghavi M.R, Aryakia E (2015). Callus induction from bulb-scales explant of endangered wild species of Fritillaria raddeana. 9th Congress of Iranian Horticultural Science: 25-28, Ahvaz, Iran. pp 389.

Sloan ME, Camper ND (1981). Effects of colchicine on carrot callus, growth and energy status. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 1: 69-75.

Stebbins GL (1971). Chromosomal evolution in higher plants. Edward Arnold Publisher, London. 216 p.

Sui B (2013). Induction of Fritillaria Ussuriensis Maxim tetraploid and study on the physiological and biochemical. Master thesis, Globe thesis. China. GTID: 2233330395963644.

Thao NTP, Ureshino K, Miyajima I, Ozaki Y, Okuba H (2003). Induction of tetraploids in ornamental Alocasia through colchicine and oryzalin treatments. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 72: 19 -25.

Tharawoot WS, Suyanee V (2012). Colchicine induced polyploidy of in vitro Impatiens patula Craib. Thai Journal of Botany 4: 75-80.

Wang ZN, You R L, Chen-Zhu X Z (2001). Effects of colchicine on the accumulation of vacuolar H+-pyrophosphatase and H+-ATPase in germinating Acacia mangium seeds and the recovery effects by sucrose, indole butyric acid and 6-benzyladenine. Plant growth regulation 34: 293-303.

Wang Q (2004). In vitro induction of autopolyploid from colchicines-treated callus of Fritillaria Cirrhosa D.Don and the analysis of their peroxidase isoenzyme. Master Thesis. Botany. China.

Wang Q, Lan L, Fu H (2002). Induction of polyploid from colchicine-treated Fritillaria cirrhosa D.Don callus. School of Life Science, Sichuan University, Chengdu 610064, China. 20: 449-452.

Watrous SB, Wimber DE (1988). Artificial induction of polyploidy in Paphiopedilum. Lindleyana 3: 177-183.

Wu H, Zheng S, He Y, Yan G, Bi Y, Zhu Y (2007). Diploid female gametes induced by colchicine in Oriental lilies. Scientia Horticulturae 114: 50-53.

Zaharof Em (1989). Karyological studies of twelve Fritillaria species from Greece.  Caryologia 42: 91- 102.

Zonneveld BJM (2010). New record holders for maximum genome size in eudicots and monocots. Journal of Botany Article ID 527357, 4.

 

 

 

 


In vitro effect of colchicine on growth and cytological characteristics of Fritillaria raddeana

 

 

Salahi Sadr S.1, Zakizadeh H. *2,4, Naghavi M.R.3, Olfati J.A.2,4

 

1 Ph.D. Student, Department of Horticultural Sciences, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran.

*2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

 3 Professor,Department of Agronomy and Plant Breeding, Agricultural & Natural Resources College, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Assistant Professor, University Complex, University of Guilan, Rasht, Iran.

 

Abstract

 The induction of polyploidy is a useful tool in plant breeding, as important characteristics such as new forms and colors, resistance to both drought and low temperatures can be achieved through chromosome doubling. Several methods and materials were used to obtain polyploid varieties but in some cases these substances have unusual effects. The main purpose of the present study was to regenerate polyploidy plants. In this research, Fritillaria raddeana calluses were treated by colchicine at four different concentrations 0.005, 0.001, 0.05 and 0.01% for 24, 48 and 72 h to induce polyploidy. The experiment was laid out with three replications in completely randomized design. Due to its slow growth rate, survival percent were identified after 3 months. Root tip chromosome counting, stomata and flow cytometry analysis shown that dosages higher than 0.01% and exposure time of colchicine treatment higher than 48 h cause more explants lethality. Although the growth rates have been increased and stomata density decreased, neither chromosome counting nor flow cytometry analysis indicated any polyploid plantlets in colchicine treated explants.

Keywords: Polyploidy, flowcytometery, stomata, chromosome.

 

 

 * نویسنده مسئول: هدایت زکی زاده                                  تلفن: 09121828508                           Email: Zakizadeh@guilan.ac.ir

[1]-8-hydroxyquinolin

[2] -α-bromonaphthalene

[3]-Carnoy

[4]-Levitsky

[5]- Aceto-Iron-Hematoxline

[6]-Aceto Orcein

[7] - Squash

* Corresponding Author: Hedayat Zakizadeh.           Tel: 09121828508               Email: Zakizadeh@guilan.ac.ir

Agayev YM (1998). Advanced squash methods for investigation of plant chromosomes. In Fourth Iranian Congress in Crop Production and Breeding Science (Aug. 25-28). Esfahan University of Technology, Esfahan.
Agayev YM (2002). New features in karyotype structure and origin of saffron, Crocus sativus L. Cytologia 67: 245-252.
Ahmadi Majd M, Sarikhani H, Chaichi M, Kashi A (2013). An investigation into micropropagation and the effect of colchicine on in vitro ploidy induction in Narcissus (Narcissus tazetta). The plant production (Scientific Journal of Agriculture) 35: 93-103.
Ahmadi-Roshan M, Karimzadeh G, Babaei A, Jafari H (2016). Karyological Studies of Fritillaria (Liliaceae) Species from Iran. Cytologia 81: 133-141.
Allum JF, Bringloe DH, Roberts AV (2007). Chromosome doubling in a Rosa rugosa Thunb. hybrid by exposure of in vitro nodes to oryzalin: the effects of node length, oryzalin concentration and exposure time. Plant cell reports 26: 1977-1984.
Ascough GD, Van Staden J, Erwin JE (2008). Effectiveness of colchicine and oryzalin at inducing polyploidy in Watsonia lepida NE Brown. HortScience 43: 2248-2251.
Bakhshi Khaniki G (1998). Taxonomy and karyology of the genus Fritillaria s. lat. (Liliaceae) in South West Asia with special reference to the species in Iran, Ph.D. Thesis, Göteborg University, Sweden.
Bakhshi Khaniki,G (2002). Chromosome number of Fritillaria subgenera Petilium and Theresia (Liliaceae). Nucleus 45: 6-11.
Bosemark NO, Boromotov V.E (1971). Chromosome morphology in a homozygous line of Sugar beet. Hereditas 69: 205-211.
Caperta AD, Delgado M, Ressurreição F, Meister A, Jones RN, Viegas W,Houben A (2006). Colchicine-induced polyploidization depends on tubulin polymerization in c-metaphase cells. Protoplasma 227: 147-153.
Chakraborti SP, Vijayan K, Roy BN, Qadri SMH (1998). In vitro induction of tetraploidy in mulberry (Morus alba L.). Plant Cell Reports 17: 799-803.
Chen CH, Goeden-Kallemeyn YC (1979). In vitro induction of tetraploid plants from colchicine-treated diploid daylily callus. Euphytica 28: 705-709.
Chen LL, Gao SL (2007). In vitro tetraploid induction and generation of tetraploids from mixoploids in Astragalus membranaceus. Scientia horticulturae 112: 339-344.
Darlington CD (1937). Recent Advances in Cytology (2nd Ed), Philadelphia. P. Blakiston's son and Co.,pp. 115 - 118.
Darlington CD (1930). Chromosome studies in Fritillaria, III. Cytologia 2: 37-55.
Eeckhaut T, Van Huylenbroeck J, De Schepper S, Van Labeke MC (2006). Breeding for polyploidy in Belgian azalea (Rhododendron simsii hybrids). XXII International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals, Breeding for Beauty, May 2007, Sanremo, Italy. pp. 113-118.
Eiselein JE (1994). A study of chromosome yields and growth responses in colchicine treated Rhododendrons. Journal American Rhododendron Society 48: 205-209.
Elgsti OJ, Dustin P (1955). Colchicine-in Agriculture, Medicine, Biology and Chemistry. Iowa State College Press. Ames 50 p.
Escandon AS, Alderete LM, Hagwara J.C (2007). Invitro polyploidization of Mecardonia tenella, a native plant from South America. Scientia Horticulture 115: 56-61.
 Farjaminezhad R, Asghari R, Zare N, Farjaminezhad M (2011). Study of karyological characteristics in several accessions of Papaver bracteatum Lindl. Journal of Agricultural Biotechnology 3, 47-58.
Farsi M, Bagheri AR (1992). Principle of Plant Breeding (5th edition) 295 p.
Ganga M, Chezhiyan N (2002). Influence of the antimitotic agents colchicine and oryzalin on in vitro regeneration and chromosome doubling of diploid bananas (Musa spp.). The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 77: 572-575.
Ghasemi SJ, Rabiei V, Soleymani A, Khalighi A (2014). Investigation the morphocytological traits and ploidy level in Iris species of Iranian native in Zanjan Province. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 5: 72-81.
Ghosh BN (1950). Physiological studies on the effect of colchicine on rice—II. In The Proceedings of the National Academy of Sciences, India. 16: 135-145.
Ghotbi Ravandi E, Rezanejad F, Zolala J, Dehghan E (2013). The effects of chromosome-doubling on selected morphological and phytochemical characteristics of Cichorium intybus L. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 88: 701-709.
Gu XF, Yang AF, Meng H, Zhang JR (2005). In vitro induction of tetraploid plants from diploid Zizyphus jujuba Mill. cv. Zhanhua. Plant cell reports 24: 671-676.
Hasan dokht MR, Ebrahimi R (2006). Basis of Plant Cell and Tissue Culture, Marze Danesh Publication, Tehran, Iran.
Jafari H, Babaei A, Karimzadeh G, Ahmadi-Roshan M (2014). Cytogenetic study on some Fritillaria species of Iran. Plant systematics and evolution 300: 1373-1383.
Jones JR, Ranney TG, Eaker TA (2008). A novel method for inducing polyploidy in Rhododendron seedlings. Journal American Rhododendron Society 62: 130-135.
Kamari G (1984). Caryosystematic studies of Fritillaria L. (Liliaceae) in Greece. Webbia, Journal of Plant Taxonomy and Geography 38: 723-731.
Karimzadeh G, Mousavi SH, Jafarkhani-Kermani M, Jalali-Javaran M (2010). Karyological and nuclear DNA variation in Iranian endemic muskmelon (Cucumis melo). Cytologia 75: 451–461.
Karimzadeh G, Danesh-Gilevaei M, Aghaalikhani M (2011). Karyotypic and nuclear DNA variations in Lathyrus sativus (Fabaceae). Caryologia 64: 42–54.
Kotseruba VV, Venora G, Blangiforti S, Castiglione MR, Cremonini R (2000). Cytology of Vicia species. Nuclear DNA amount, chromatin organization and computer aided karyotyping of a Russian accession of Vicia faba. L. Caryologia 53: 195-204.
Lavania UC (1986). Genetic improvement of Egyptian henbane, Hyoscyamus muticus L. through induced tetraploidy. Theoretical and Applied Genetics73: 292 - 8.
Lavania, UC (2005). Genomic and ploidy manipulation for enhanced production of phyto-pharmaceuticals. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 3: 170-177.
Lehrer JM, Brand MH, Lubell, D (2008). Induction of tetraploidy in meristematically active seeds of Japanese barberry (Berberis thunbergii var. atropurpurea) through exposure to colchicine and oryzalin. Scientia Horticulturae 119: 67-71.
Levan A, Fredga K, Sandberg AA (1964). Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas 52: 201-220.
Mensah JK, Obadoni BO, Akomeah PA, Ikhajiagbe B, Ajibolu J (2007). The effects of sodium azide and colchicine treatments on morphological and yield traits of sesame seed (Sesame indicum L.). African Journal of Biotechnology 6: 534-538.
Mirzaei S, Shahsavand Hasani H, Rameshi N, Ghasemkhani M, Ahmadi-Afzadi M (2014). Cytogenetic study and optimization of genome in situ hybridization (GISH) method in Pistacia spp. Journal of Agricultural Biotechnology 6: 167-183.
Mohammadi S, Mazandarani, M, Geran A (2013). Study on the effect of colchicine on the growth properties and organogenesis in Origanum vulgare L. Journal of plant science research 8: 71-77.
Murashige T, Nakano R (1967). Chromosome complement as a determinant of the morphogenic potential of tobacco cells. American Journal of Botany 963-970.
Newcomer EH (1945). Colchicine as a growth stimulator. Science, 101: 677-678.
Paul AK, das Gupta B, sen Gupta T, Mukhergi S (1978) Physiological effects of colchicine on growth and metabolism of Mungbean (Phaseolus aureus L.) seedlings and a-amylase production in rice (Oryza sativa L.) endosperm. Biochemie und Physiologie der Pflanzen 173: 514-520.
Rubuluza T, Nikolova RV, Smith MT, Hannweg K (2007). In vitro induction of tetraploids in Colophospermum mopane by colchicine. South African Journal of Botany 73: 259-261.
Salahi Sadr S (2016). Optimization of micropropagation and ploidy induction in Fritillaria (Fritillaria raddeana). PhD thesis, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran.Unpublished data.
Salahi Sadr S, Zakizadeh H, Naghavi M.R, Aryakia E (2015). Callus induction from bulb-scales explant of endangered wild species of Fritillaria raddeana. 9th Congress of Iranian Horticultural Science: 25-28, Ahvaz, Iran. pp 389.
Sloan ME, Camper ND (1981). Effects of colchicine on carrot callus, growth and energy status. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 1: 69-75.
Stebbins GL (1971). Chromosomal evolution in higher plants. Edward Arnold Publisher, London. 216 p.
Sui B (2013). Induction of Fritillaria Ussuriensis Maxim tetraploid and study on the physiological and biochemical. Master thesis, Globe thesis. China. GTID: 2233330395963644.
Thao NTP, Ureshino K, Miyajima I, Ozaki Y, Okuba H (2003). Induction of tetraploids in ornamental Alocasia through colchicine and oryzalin treatments. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 72: 19 -25.
Tharawoot WS, Suyanee V (2012). Colchicine induced polyploidy of in vitro Impatiens patula Craib. Thai Journal of Botany 4: 75-80.
Wang ZN, You R L, Chen-Zhu X Z (2001). Effects of colchicine on the accumulation of vacuolar H+-pyrophosphatase and H+-ATPase in germinating Acacia mangium seeds and the recovery effects by sucrose, indole butyric acid and 6-benzyladenine. Plant growth regulation 34: 293-303.
Wang Q (2004). In vitro induction of autopolyploid from colchicines-treated callus of Fritillaria Cirrhosa D.Don and the analysis of their peroxidase isoenzyme. Master Thesis. Botany. China.
Wang Q, Lan L, Fu H (2002). Induction of polyploid from colchicine-treated Fritillaria cirrhosa D.Don callus. School of Life Science, Sichuan University, Chengdu 610064, China. 20: 449-452.
Watrous SB, Wimber DE (1988). Artificial induction of polyploidy in Paphiopedilum. Lindleyana 3: 177-183.
Wu H, Zheng S, He Y, Yan G, Bi Y, Zhu Y (2007). Diploid female gametes induced by colchicine in Oriental lilies. Scientia Horticulturae 114: 50-53.
Zaharof Em (1989). Karyological studies of twelve Fritillaria species from Greece.  Caryologia 42: 91- 102.
Zonneveld BJM (2010). New record holders for maximum genome size in eudicots and monocots. Journal of Botany Article ID 527357, 4.