نویسنده = قاسم محمدی نژاد
بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-32

10.22103/jab.2016.1416

مجتبی جهانی مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد


ارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-18

10.22103/jab.2015.1129

رامین ارجمند قهستانی؛ ایرج توسلیان؛ قاسم محمدی نژاد


بررسی بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 91-100

10.22103/jab.2015.1342

علی سعیدپور؛ حمید رضا کاوسی؛ قاسم محمدی نژاد؛ سارا خسروی


تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 67-86

10.22103/jab.2013.1213

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ سعید نواب پور


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 29-44

10.22103/jab.2013.1199

احمد رضا دادرس؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ مرداویج شعاعی


بررسی بیان ژن OsPP2C5، در شرایط تنشهای غیر زنده (شوری، خشکی و سرما) در برنج

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 67-78

10.22103/jab.2010.1159

سوده تیرناز؛ زهراسادات شبر؛ قاسم محمدی نژاد؛ غلامحسین شهیدی بنجار