کلیدواژه‌ها = مرغ بومی
ارزیابی پتانسیل ژنتیکی اکوتیپ‌های مرغ بومی ایران به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 119-132

10.22103/jab.2022.19103.1389

حامد خراطی کوپا؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ حجت پورنعنایی


تأثیر ژن TGF3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 125-136

10.22103/jab.2014.1226

آمنه محمدی فر؛ سید علی فقیه ایمانی؛ محمد رضا محمدآبادی؛ محمد سفلایی