نویسنده = ناصر صفایی
بررسی EST های گندم در برهمکنش با قارچ بیمارگر Mycosphaerella graminicola

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 87-106

10.22103/jab.2015.1364

جلال غلام نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی


تراریخت سازی چغندرقند با ژن کیتیناز لوبیا و افزایش مقاومت به بیمارگر Alternaria alternata

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 175-200

10.22103/jab.2015.1358

آزاده گودرزی؛ ناصر صفایی؛ مراد جعفری؛ سید باقر محمودی؛ مسعود توحیدفر


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی Septoria tritici با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-16

10.22103/jab.2010.1154

مریم دارستانی فراهانی؛ ناصر صفایی؛ عزیزاله علیزاده