لیست پرداخت حق داوری مربوط به سال 1400 به حساب داوران محترم واریز شده است.

لیست پرداختی حق داوری 1400