تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

40

تعداد مقالات

393

تعداد نویسندگان

1,098

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

295

تعداد مقالات رد شده

119

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

105

درصد پذیرش

36

زمان پذیرش (روز)

186

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

24

تعداد داوران

493

 

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، مقالات علمی- پژوهشی را به شکل مقاله، مقاله کوتاه و مقاله مروری (به دعوت هیئت تحریریه از متخصصان و صاحب‌نظران) که حاصل پژوهش در زمینه‌های بیوتکنولوژی کشاورزی (اعم از گیاهی، دام و طیور، آبزیان و در رابطه با کشت بافت، مهندسی ژنتیک، نشانگرها و...) باشند منتشر می‌کند.

 چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: 1. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، 2. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ 3.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و 4. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). مجله بیوتکنولوژی کشاورزیبا احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شماره جاری: دوره 12، شماره 4، زمستان 1399 

1. همسانه‌سازی و بیان آنزیم نوترکیب زایلاناز (xynA) در باکتری E. coli

صفحه 1-21

10.22103/jab.2020.16372.1255

امین صادقی علیکلایه؛ ندا میرآخورلی؛ محمدرضا اکبری؛ بهزاد شارقی بروجنی


8. مروری بر وضعیت و استراتژی‌های حفاظت از گاوهای بومی ایران

صفحه 142-166

10.22103/jab.2020.14869.1178

زهرا عزیزی؛ مختارعلی عباسی؛ علی کاظمی؛ بهروز محمدنظزی؛ امیر طاهری یگانه؛ علیرضا حسنی بافرانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان ("دانشکده کشاورزی" و "پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی") و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مدیر نشریه سردبیر
شاپا چاپی
2228-6705
شاپا الکترونیکی
2228-6500

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان