تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

43

تعداد مقالات

424

تعداد نویسندگان

1,176

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

356

تعداد مقالات رد شده

144

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

141

درصد پذیرش

40

زمان پذیرش (روز)

191

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

24

تعداد داوران

523

 

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، مقالات علمی- پژوهشی را به شکل مقاله، مقاله کوتاه و مقاله مروری (به دعوت هیئت تحریریه از متخصصان و صاحب‌نظران) که حاصل پژوهش در زمینه‌های بیوتکنولوژی کشاورزی (اعم از گیاهی، دام و طیور، آبزیان و در رابطه با کشت بافت، مهندسی ژنتیک، نشانگرها و...) باشند منتشر می‌کند.

 چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: 1. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، 2. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ 3.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و 4. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). مجله بیوتکنولوژی کشاورزیبا احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال 1399 کمیسیون نشریات وزارت عتف دارای «رتبه الف» است. 

شماره جاری: دوره 13، شماره 3، پاییز 1400 

5. بررسی تنوع ژنتیکی در مرغ بومی خزک با استفاده از داده‌های توالی‌یابی کل ژنوم

صفحه 91-106

10.22103/jab.2021.17202.1296

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ سید حجت مسعود زاده


7. تنوع ژنتیکی فامیل‌های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جو زراعی و وحشی با نشانگرهای مولکولی

صفحه 131-154

10.22103/jab.2021.15802.1232

فرزانه کرم زاده؛ احمد ارزانی؛ سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ فاطمه ابراهیم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان ("دانشکده کشاورزی" و "پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی") و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مدیر نشریه سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان