تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

41

تعداد مقالات

403

تعداد نویسندگان

1,118

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

322

تعداد مقالات رد شده

130

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

117

درصد پذیرش

36

زمان پذیرش (روز)

191

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

25

تعداد داوران

515

 

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، مقالات علمی- پژوهشی را به شکل مقاله، مقاله کوتاه و مقاله مروری (به دعوت هیئت تحریریه از متخصصان و صاحب‌نظران) که حاصل پژوهش در زمینه‌های بیوتکنولوژی کشاورزی (اعم از گیاهی، دام و طیور، آبزیان و در رابطه با کشت بافت، مهندسی ژنتیک، نشانگرها و...) باشند منتشر می‌کند.

 چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: 1. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، 2. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ 3.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و 4. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). مجله بیوتکنولوژی کشاورزیبا احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-214 

2. ریبونوکلئازها به عنوان عوامل درمانی بالقوه

صفحه 29-56

10.22103/jab.2021.16862.1280

معصومه وکیلی ازغندی؛ محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ علی جوادمنش


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان ("دانشکده کشاورزی" و "پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی") و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مدیر نشریه سردبیر
شاپا چاپی
2228-6705
شاپا الکترونیکی
2228-6500

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان