تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

47

تعداد مقالات

468

تعداد نویسندگان

1,322

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

440

تعداد مقالات رد شده

183

درصد عدم پذیرش

42

تعداد مقالات پذیرفته شده

183

درصد پذیرش

42

زمان پذیرش (روز)

179

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

27

تعداد داوران

579

 

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، مقالات علمی- پژوهشی را به شکل مقاله، مقاله کوتاه و مقاله مروری (به دعوت هیئت تحریریه از متخصصان و صاحب‌نظران) که حاصل پژوهش در زمینه‌های بیوتکنولوژی کشاورزی (اعم از گیاهی، دام و طیور، آبزیان و در رابطه با کشت بافت، مهندسی ژنتیک، نشانگرها و...) باشند منتشر می‌کند.

 چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: 1. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، 2. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ 3.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و 4. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). مجله بیوتکنولوژی کشاورزی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی برای چاپ  مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال 1400کمیسیون نشریات وزارت عتف دارای «رتبه الف» است. 

شماره جاری: دوره 14، شماره 3، مهر 1401 

پروفایل بیانی ژن DNAH1در بافت بیضه بز کرکی راینی

صفحه 243-256

10.22103/jab.2022.20199.1428

محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین؛ آیگین لطیفی؛ اولنا بابنکو ایوانیونا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی) و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مدیر نشریه سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان