تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

42

تعداد مقالات

413

تعداد نویسندگان

1,146

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

327

تعداد مقالات رد شده

132

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

121

درصد پذیرش

37

زمان پذیرش (روز)

190

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

26

تعداد داوران

518

 

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، مقالات علمی- پژوهشی را به شکل مقاله، مقاله کوتاه و مقاله مروری (به دعوت هیئت تحریریه از متخصصان و صاحب‌نظران) که حاصل پژوهش در زمینه‌های بیوتکنولوژی کشاورزی (اعم از گیاهی، دام و طیور، آبزیان و در رابطه با کشت بافت، مهندسی ژنتیک، نشانگرها و...) باشند منتشر می‌کند.

 چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: 1. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، 2. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ 3.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و 4. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). مجله بیوتکنولوژی کشاورزیبا احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال 1399 کمیسیون نشریات وزارت عتف دارای «رتبه الف» است. 

شماره جاری: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400 

10. شناسایی تنوع ژنوم در مرغ لاری با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

صفحه 189-204

10.22103/jab.2021.17102.1287

حمیده بازگیر؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ زینب امیری؛ مسعود اسدی فوزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان ("دانشکده کشاورزی" و "پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی") و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مدیر نشریه سردبیر
شاپا چاپی
2228-6705
شاپا الکترونیکی
2228-6500

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان