داوران

 

 

وابستگی سازمانی

نام

نام خانوادگی

استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، خوزستان، ایران

علیرضا

ابدالی‌مشهدی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، شیراز، ایران

اسماعیل

ابراهیمی

دانشگاه شهرکرد، ایران

عزیزاله

ابراهیمی

استادیار، پژوهشکده تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

فاطمه

ابراهیمی

دانشگاه پیام نور شمیرانات، ایران

محمدعلی

ابراهیمی

پژوهشکده سبز، دانشگاه قم، ایران

منصور

ابراهیمی

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علی‌اکبر

احسان‌پور

استادیار، گروه کشاورزی، مجتمع آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

جمشید

احسانی‌نیا

دانشیار، بیوتکنولوژی گیاهی-بیولوژی مولکولی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران

محمد

احمدآبادی

گروه ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

جعفر

احمدی

دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

نیما

احمدی

دانشگاه علوم کشاورزی، گرگان، ایران

اسدالله

احمدی‌خواه

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، ایران

مصطفی

احمدی‌زاده

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

احمد

ارزانی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

کاظم

ارزانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

حجت

اسدالله‌پور

گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه اصفهان، صفهان، ایران

محمدعلی

اسداللهی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

مسعود

اسدی‌فوزی

استاد، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

غلامرضا

اسدی‌کرم

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

زهرا

اسرار

گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علی‌اصغر

اسلمی‌نژاد

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

احمد

اسماعیلی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

علی

اسماعیلی‌زاده کشکوئیه

پردیس دانش ماهان، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، ایران

علی

اصغری

دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

رسول

اصغری‌زکریا

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران،  ایران

کسرا

اصفهانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

علیرضا

اطمینان

دانشگاه آزاد خوراسگان، ایران

فاطمه

اعتدالی

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا

اعتمادی‌فر

دانشیار، بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

علی

اعلمی

دانشگاه گیلان، رشت، ایران

منصور

افشارمحمدیان

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

علیرضا

افشاریفر

دانشگاه آزاد خوراسگان، ایران

شاهین

اقبال سعید

دانشگاه علمی کاربردی یزد، یزد، ایران

محمدعلی

امامی‌میبدی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

منصور

امیدی

دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران

زینب

امیری

دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

شکوفه

انتشاری

دانشگاه ساری، مازندران، ایران

زربخت

انصاری پیرسرایی

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

سعید

انصاری مهیاری

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علی

ایزدی‌دربندی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

هادی

آتشی

دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

علی

آرمینیان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

سید محمدجواد

آروین

رئیس بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

مهدی

آزادوار

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران

پژمان

آزادی

دانشگاه ازاد اسلامی، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، ماکو، ایران

رستم

آقازاده

رییس گروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری، ایران

محمدجعفر

آقایی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدعلی

آموزگار

دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

مجتبی

آهنی

استادیار،  بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

احمد

آیت‌اللهی مهرجردی

دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران

احمد

آیین

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

ولی‌الله

بابایی‌پور

دانشگاه کشاورزی ساری، مارندران، ایران

ولی‌الله

بابایی‌زاده

دانشگاه کشاورزی ساری، مارندران، ایران

نادعلی

بابائیان جلودار

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

بهرام

باغبان کهنه‌روز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایـران

نادعلی

باقری

گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

هدایت

باقری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

امین

باقی‌زاده

دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایـران

ارسطو

بدویی

بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت، ایران

ارسلان

برازنده

دانشگاه مازندران، ایران

علی

برزگر

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ایرج

برنوسی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ساره

بقایی

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

محمدحسین

بنابازی

گروه علوم دامی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

مهرداد

بویه

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

احمدرضا

بهرامی

دانشگاه رازی کرمان، کرمان، ایران

صحبت

بهرامی‌نژاد

پزوهشکده ملی مهندسی ژنتیک، تهران، ایران

رضا

بهروزی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مهرداد

بهمنش

دانشگاه بوشهر، بوشهر، ایران

فرشته

بیات

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حسن

پاک‌نیت

مدیر گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عباس

پرهام

 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

مقصود

پژوهنده

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جابر

پناهنده

استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ایران

معصومه

پوراسماعیل

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران

ابراهیم

پورجم

دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایـران

شهرام

پورسیدی

جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران

حمیدرضا

پوریان‌فر

دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی، دانشگاه شهرکرد، ایران

نصرالله

پیرانی

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

رسول

پیرمحمدی

مؤسسه تحقیقات پسته کشور، ایران

علی

تاج‌آبادی‌پور

گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

علیرضا

تاری‌نژاد

دانشگاه آزاد شهر ری، تهران، ایران

علی‌اکبر

تجلی

استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

آزاده

ترابی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

سپیده

ترابی

دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

آدم

ترکمن‌زهی

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

سیدمحسن

تقوی

گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، گرگان، ایران

میثم

تقی‌نسب

دانشیار، دانشکده علوم و زیست فنآوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مسعود

توحیدفر

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمود

تورچی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران

حسین

تهرانی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران

محمدصادق

ثابت‌جهرمی

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

زهره

جبار زاده

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

بهروز

جعفرپور

پژوهشکده بیوتکنولوژی، کرج، ایران

مریم

جعفرخانی کرمانی

دانشگاه گنبد کاووس، ایران

محمدرضا

جعفرزاده

پژوهشکده بیوتکنولوژی، کرج، ایران

محمدرضا

جلال‌کمالی

دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مختار

جلالی جواران

دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

پریسا

جنوبی

                  بخش بیوتکنولوژی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی، ایران

علی

جوانروح

مؤسسه تحقیقات پسته کشور، ایران

امان الله

جوانشاه

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

آرش

جوانمرد

دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

عبدالکریم

چهرگانی

دانشگاه مراغه، آذربایجان، ایران

حمید

حاتمی ملکی

گروه زیست فن آوری کشاورزی،  دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، ایران

بهزاد

حاجی اقراری

بخش کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ایران

علی

حبشی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدرضا

حسندخت

دانشگاه رفسنجان، رفسنجان، ایران

فاطمه

حسن‌زاده داورانی

دانشگاه کشاورزی گرگان، گرگان، ایران

سعید

حسنی

دانشگاه ازاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

مجتبی

حسین‌پور مشهدی

استادیار، گروه ژنتیک، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

نورالدین

حسین‌پور آزاد

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران

سامان

حسین‌خانی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، ایران

بتول

حسین‌زاده

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

بهمن

حسینی

دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایـران

اکبر

حسینی‌پور

دانشگاه رشت، رشت، ایران

یوسف

حمید اوغلی

دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایـران

جهانگیر

حیدرنژاد

هیئت علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

بهرام

حیدری

دانشگاه لرستان، ایران

مجید

خالداری

مؤسسه تحقیقات خاک و آب، مشکین دشت، ایران

کاظم

خاوازی

دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

غلام

خداکرمیان

دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران

محمود

خدامباشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

پژمان

خدایگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

محمود

خسروشاهی

دانشگاه کرمان، کرمان، ایران

امین

خضری

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مریم

خلقی

دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایـران

موج

خلقی

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

معروف

خلیلی

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

حمید

خیرالدین

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

محمد

دادپسند

دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

احمدرضا

دادرس

دانشگاه زابل، زابل، ایران

غلامرضا

داشاب

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران

داریوش

داوودی

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

رضا

درویش زاده

دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

فرشاد

درویشی

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

سارا

دژستان

دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

علی

دلجو

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ابراهیم

دورانی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

مرتضی

دهجی‌پور

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

اشکبوس

دهداری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

علی

دهستانی کارگر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، تهران، ایران

فاطمه

دهقان‌نیری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

اکبر

دیزجی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فاطمه

ذاکر تولایی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

جعفر

ذوالعلی

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

پرژک

ذوفن

گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جعفر

رازقی

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

هومن

راضی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسینعلی

رامشینی

استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

رودابه

راوش

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

افراسیاب

راهنما

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج، ایران

اباذر

رجبی

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

حمید

رجبی‌معماری

دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

محمدحسن

رحیمی

دانشگاه کرمان، کرمان، ایران

مهدی

رحیمی

دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

قدرت‌الله

رحیمی‌میانجی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

شهلا

رزمی

دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ایرج

رسولی

دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

آناهیتا

رشتیان

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران

سجاد

رشیدی منفرد

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سیده‌الهام

رضا توفیقی

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

محمدرضا

رضاپناه

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

یونس

رضایی‌دانش

دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران

فریبا

رفیعی

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

سیده‌ساناز

رمضانپور

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

عبدالله

رمضانی‌قرا

علوم کشاورزی و منابع طبیع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

غلامعلی

رنجبر

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

هادی

روان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، کرمان، ایران

زهرا

رودباری

گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

زهرا

رودباری

پژوهشکده بیوتکنولوژی، کرج، ایران

حسن

رهنما

دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

کامران

رهنما

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

فریبرز

زارع‌نهندی

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مهدی

زارعی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران

بهروز

زارعی‌دارکی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

ابوالفضل

زالی

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

علیرضا

زبرجدی

بخش ژنتیک و اصلاح دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

سونیا

زکی‌زاده

گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان. رشت، ایران

هدایت

زکی‌زاده

دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

پویا

زمانی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدرضا

زمانی

مؤسسه اصلاح و بذر بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، کرج، ایران

مهدی

زهراوی

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی (پارک علم و فناوری خراسان)، مشهد، ایران

سیدمهدی

زیارت نیا

بخش ژنومیکس، انستیتو تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران

مهرشاد

زین‌العابدینی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، ایران

زهرا

زینتی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر، ایران

ابراهیم

سابکی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

احمد

سادات‌نوری

گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمدرضا

ساریخانی

مؤسسه تحقیقات علوم دام کشور، کرج، ایران

سیما

ساور

مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال، کرج، ایران

نیازعلی

سپهوند

مؤسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، آمل، ایران

مجید

ستاری

انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

سروش

ستاری

دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

مرتضی

ستایی‌مختاری

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نعمت

سخندان‌بشیر

 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

عباس

سعیدی

دانشگاه کرمان، کرمان، ایران

محمد

سفلایی

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران

فاطمه

سفیدکن

دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدعلیرضا

سلامی

دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

حسن

سلطانلو

دانشگاه کرمان، کرمان، ایران

مهدی

سلطانی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ندا

سلطانی

مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال، کرج، ایران

مسعود

سلطانی نجف‌آبادی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، تهران، ایران

علی‌هاتف

سلمانیان

دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

مژگان

سلیمانی‌زاده

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

فروغ

سنجریان

دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

جواد

سوسنی

دانشگاه گیلان، رشت، ایران

محمدمهدی

سوهانی

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

سعید

سهرابی

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

محمدرضا

سیاهپوش

مؤسسه تحقیقات علوم دام کشور، کرج، ایران

حمیدرضا

سیدآبادی

دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران

رضا

سیدشریفی

دانشگاه یزد، یزد، ایران

سیدابراهیم

سیفتی

دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

عادل

سی‌و‌سه‌مرده

دانشگاه کرمان، کرمان، ایران

شهریار

شاکری

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

آذر

شاه‌پیری

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ناصر

شاه‌طهماسبی

دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران

علی اکبر

شاه‌نجات بوشهری

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

علی

شرفی

جهاد دانشگاهی، ایران

احمد

شریفی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مظفر

شریفی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

غلامرضا

شریفی‌سیرچی

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اختر

شکافنده

دانشگاه تهران، تهران، ایران

امیر

شکرپور

گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران

مجید

شکرپور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

احسان

شکری

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

میر داریوش

شکوری

پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

فرهاد

شکوهی‌فر

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

علی محمد

شکیب

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مهدی

شمس‌آرا

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مسعود

شمس‌بخش

بخش بیوتکنولوژی،  انسیتو پاستور ایران، تهران، ایران

دلاور

شهباززاده

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورززی، شهرکرد، شهرکرد، ایران

احسان

شهبازی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران

مریم

شهبازی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

نوح

شهرآیین

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

فاطمه

شهریاری

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فرج‌الله

شهریاری

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

زهرا سادات

شیر

دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران

بهروز

شیران

دانشگاه گیلان، رشت، ایران

رضا

شیرزادیان خرم‌آباد

مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه، ایران

بهزاد

صادق‌زاده

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

اکرم

صادقی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

مصطفی

صادقی

مؤسسه تحقیقات نباتات و گواهی کنترل بذر و نهال، کرج، ایران

یعقوب

صادقیان‌مطهر

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

غلامرضا

صالحی

گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران

حسین

صبوری

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

عاطفه

صبوری

دانشگاه تولوز قرانسه، فرانسه

احمد

صرافی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ناصر

صفایی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی، تهران، ایران

محمدرضا

صفرنژاد

دانشکده کشاورزی، دانشگاه همدان، همدان، ایران

علی‌اکبر

صفری‌سنجابی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، تهران، ایران

محمدحسین

صنعتی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

رضا

ضرغامی

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

محمدجواد

ضمیری

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مسعود

طالب‌خان گروسی

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

بدرالدین

طباطبایی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

میثم

طباطبایی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مجتبی

طهمورث‌پور

بخش زراعت واصلاح نبات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

عباس

عالم‌زاده

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

فاطمه

عالمی

دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی، کرج، ایران

علی

عبادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

رحمت

عباسی

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

سعید

عباسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

روح الله

عبدالشاهی

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

حمید

عبداللهی

دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

محمدرضا

عبداللهی

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

بابک

عبداللهی

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

علیرضا

عبدالمحمدی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، کرمان، ایران

مریم

عبدلی‌نسب

گروه گیاه پزشکی، دانشگاه کردستان، ایران

عبدالباسط

عزیزی

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران، ایران

محمدحسن

عصاره

سرپرست گروه پژوهشی فیزیولوژی و تنش های گیاهی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

سونیا

عقیقی

دانشگاه تربت حیدریه، ایران

مسعود

علی‌پناه

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

بهرام

علیزاده

بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

علیرضا

علیزاده

کشت بافت میوه، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

مهدی

علیزاده

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

هوشنگ

علیزاده

مؤسسه تحقیقات پنبه، گرگان، ایران

عمران

علیشاه

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

حسین

عمرانی

گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

نعیمه

عنایتی‌ضمیر

گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشکده کشاورزی، پاکدشت، تهران، ایران

شکوفه

غضنفری

انستیتو تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

محمدرضا

غفاری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمود

غفاری

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

صدیقه

فابریکی‌اورنگ

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اسفندیار

فاتح

اصلاح نباتات گرایش ژنتیک مولکولی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

آرش

فاضلی

دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

رضا

فتوت

دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

رضا

فتوحی‌قزوینی

گروه بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه شاهد، ایران

محمدحسین

فتوکیان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

داوود

فرج‌زاده

سرپرست گروه پژوهشی زیست فناوری، ایران

ناصر

فرخی

گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ناصر

فرساد اختر

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

صاحب

فروتنی‌فر

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

همایون

فرهمند

مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، ایران

علیرضا

فلاح

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

وحید

فلاح‌زاده ممقانی

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

حسین

فلاحی

دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران

کوروش

قادری

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

مصطفی

قادری

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

مصطفی

قادری زفره‌ای

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، استان خراسان رضوی، ایران

سارا

قارونی‌کاردانی

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان، ایران

کمال

قاسمی‌یزدی

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مختار

قبادی

دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

مهدی

قبولی

دانشگاه مشهد، مشهد، ایران

محمود

قربانزاده‌نقاب

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، مازندران، ایران

حمیدرضا

قربانی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

مجید

قربانی‌جاوید

دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

شاهرخ

قرنجیک

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

بهزاد

قره‌یاضی

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، کرج، ایران

عباس

قمری‌زارع

دانشگاه شاهد، ایران

علیرضا

قنبری

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

علیرضا

قنبری

دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی، آمل، ایران

حامی

کابوسی

دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

مهناز

کاتوزی

دانشگاه اراک، اراک، ایران

مهدی

کاظمی بن‌چناری

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

علی

کاظمی‌پور

منابع طبیع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

سیدکمال

کاظمی‌تبار

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مهدی

کاکایی

دانشیار،  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران

همایون

کانونی

استادیار بخش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

حمیدرضا

کاووسی

دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران

علی

کرمی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

قاسم

کریم‌زاده

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

ناصر

کریمی

مؤسسه علوم باغبانی، کرج، ایران

منصوره

کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

احمد

کمپانی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

مژگان

کوثری

دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

داوود

کولیوند

دانشگاه تهران، تهران، ایران

مینا

کوهی

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

دانیال

کهریزی

منابع طبیع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

غفار

کیانی

مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (سرارود)، ایران

مهدی

گراوندی

دانشگاه بروجرد، بروجرد، ایران

امیرحسین

گرجی

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور، رامسر، ایران

بهروز

گلعین

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

پوران

گلکار

مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران

مرتضی

گل‌محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

مسعود

گماریان

دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهدی

گنج‌خانلو

مؤسسه تحقیقات کشاورزی، خوزستان، اهواز، ایران

عبدالعلی

گیلانی

دانشگاه صنعتی کرمان، کرمان، ایران

صفا

لطفی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

امیر

لکزیان

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی، تهران، ایران

تهمینه

لهراسبی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

محمد

مجدی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

محمد

مجیدی

گروه اصلاح نباتات-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایران

پرستو

مجیدیان

دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران

مهدی

محب‌الدینی

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

هانیه

محجل‌شجاء

دانشکده کشاورزی، دانشگاه ساری، ساری، ایران

مطهره

محسن‌پور

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ساسان

محسن‌زاده

ژنتیک و اصلاح نژاد دام، یاسوج، یاسوج، ایران

مصطفی

محقق دولت‌آبادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

افسانه

محکمی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

بهرام

محمد سلطانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

محمدرضا

محمدآبادی

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ابوالقاسم

محمدی

پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

امیرحسین

محمدی

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حسین

محمدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

حمید

محمدی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

عبداالله

محمدی

دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

قدرت الله

محمدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

قاسم

محمدی‌نژاد

دانشگاه ولیعصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

محسن

محمودنیا

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

سید باقر

محمودی

دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز، ایران

فاطمه

محمودی‌کُردی

پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، رفسنجان، ایران

محمد

مرادی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسین

مرادی شهربابک

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علی

مرتضوی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران

مجتبی

مرتضوی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدمحمد

مرتضویان

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تهران، ایران

علیرضا

مرشدی

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

امیر

مساح

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علی اکبر

مسعودی

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

کبری

مسلم‌خانی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

نسرین

مشتاقی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

غلامحسین

مصاحبی

دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

علی‌اکبر

مطفری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، تهران، ایران

مصطفی

مطلبی

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

علیرضا

مطلبی‌آذر

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

جواد

مظفری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

رضا

معالی‌امیری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

نسرین

معتمد

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

حسین

معصومی

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

اسد

معصومی‌اصل

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مجید

معصومیان

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

حمید

معماری

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

احمد

معینی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمدرضا

مفید

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

کبری

مقصودی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، تهران، ایران

محمدعلی

ملبویی

مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، ایران

محمود

ملکی

دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

بهرام

ملکی‌زنجانی

دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

محمدباقر

منتظر تربتی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

امیر

موسوی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، ایران

سیداصغر

موسوی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدعلی

موسوی‌جرف

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

علی

مهدوی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ناصر

مهدوی‌شهری

زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

علی‌اشرف

مهرابی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محسن

مهرور

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ناصر

مهنا

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

مهدی

مهیجی

مؤسسه تحقیقات برنج در مازندران، آمل، ایران

علی

مؤمنی

دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ضیاالدین

میرحسینی

دانشگاه همدان، همدان، ایران

اصغر

میرزایی‌اصل

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

فخر

میرلوحی

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

واهه

میناسیان

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

بابک

ناخدا

گروه محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

سعید

نادری

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

داریوش

نباتی‌احمدی

دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

گیلدا

نجفی‌پور

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

موسی

نجفی‌نیا

دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

سعید

نصرالله‌نژاد

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمدرضا

نصیری

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

حسین

نظام‌آبادی‌پور

دانشگاه رفسنجان، رفسنجان، ایران

محمود

نظری

دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

فرهاد

نظریان فیروزآبادی

دانشگاه کشاورزی ساری، ساری، ایران

قربانعلی

نعمت‌زاده

دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدرضا

نقوی

دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

سعید

نواب‌پور

دانشگاه تهران، تهران، ایران

شاهین

نوری‌نژاد

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

بهمن

نویدشاد

پژوهشکده بیوتکنولوژی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

علی

نیازی

دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

حسین

وارسته‌مرادی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

رسول

واعظ ترشیزی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حسین

وحیدی

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران

مهدی

وفای‌واله

دانشگاه آزاد اسلامی فارس، شیراز، ایران

محمدرضا

هادی

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

مجید

هاشمی

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

نعمت

هدایت ایوریق

دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

حسین

هنری

دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران

مهدی

الهی

استادیار، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، کرمانشاه، ایران

خیراله

یاری

دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

احد

یامچی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران

عباس

یداللهی