اعضای هیات تحریریه

مدیر نشریه

محمدرضا محمدآبادی

ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/en/mohammadabadi
mrmuk.ac.ir
+989133987534
0000-0002-1268-3043

h-index: 36  

سردبیر

مختار جلالی جواران

اصلاح نباتات ( ژنتیک گیاهی) استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/m_jalali
m_jalalimodares.ac.ir
09123091917
0000-0002-4668-0764

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

مسعود شمس‌بخش

بیماریهای گیاهی استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/?&fkeyid=&siteid=75&pageid=7630
shamsbakhshmodares.ac.ir
+989123201892
0000-0003-2923-2668

h-index: 16  

+98 21 48292200

عباس سعیدی

ژنتیک واصلاح مولکولی استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?update_op=verify_email&hl=en&user=dE4uVGUAAAAJ&email_for_op=a-
a-saidisbu.ac.ir
09121056599
5389-6721-0001-0000

h-index: 13  

امین باقی‌زاده

اصلاح نباتات ( ژنتیک بیومتری) دانشیار گروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=o7wn_AwAAAAJ
a.baghizadehkgut.ac.ir
09131414156
0000-0001-5587-2621

h-index: 24  

قاسم محمدی‌نژاد

استاد ژنتیک و اصلاح نباتات دانشیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/mohammadinejad
mohammadinejaduk.ac.ir
034-33257510
0000-0002-5767-9734

h-index: 18  

آدم ترکمن‌زهی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد بخش بیولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=2493&Culture=en-us
torkamaahamoon.usb.ac.ir
09151417157
0000-0001-5357-7952

h-index: 12  

محمدجواد ضمیری

دامپروری استاد-دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی علوم دامی

shirazu.ac.ir/faculty/home/mjzamiri
zamirishirazu.ac.ir
09171128273
0000-0002-3191-5313

h-index: 27  

محمدرضا نقوی

اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی استاد، دانشکده علوم زراعی و دامی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~mnaghavi
mnaghaviut.ac.ir
09123130360
0000-0002-2427-3332

h-index: 32  

محمدرضا زمانی

بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران.

en.nigeb.ac.ir/web/guest/home
zamaninigeb.ac.ir
09121304965

h-index: 16  

مصطفی مطلبی

ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

en.nigeb.ac.ir/web/guest/home
motalebinigeb.ac.ir
09123031726
0000-0002-8134-7799

h-index: 15  

محمدعلی ملبوبی

ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی استاد - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

en.nigeb.ac.ir/web/guest/home
malboobinigeb.ac.ir
09121350278

عبدالرضا باقری

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات- گرایش سبزیکاری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران استاد بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، گرایش سبزیکاری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

profsite.um.ac.ir/~abagheri/
abagherium.ac.ir
09153006055

h-index: 20  

سامان حسینخانی

بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی استاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/saman_h
saman_hmodares.ac.ir
09123039975
0000-0002-0345-7909

h-index: 36  

منصور امیدی

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، کرج، ایران استاد، دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/momidi/?lang=en-gb
momidiut.ac.ir
09125644435

h-index: 20  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمدرضا داوری

کشاورزی (زراعت) مرکز ابتکارات نانوفناوری و نانوساینس استرالیا، ملبورن، استرالیا

anni.com.au/
mrdavarigmail.com
+ 61 426 127 718
0000-0003-4618-9518

h-index: 11  

محمدرضا مظفری

Drug Targeting & Theranostic Medicine مرکز ابتکارات نانوفناوری و نانوساینس استرالیا، ملبورن، استرالیا

anni.com.au
dr.m.r.mozafarigmail.com
+61 424339961
0000-0002-4118-1544

h-index: 32  

مژگان شهریاری

بیولوژی دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه فرایبورگ، آلمان

freidok.uni-freiburg.de/pers/65339
mojgan.shahriaribiologie.uni-freiburg.de
0049-7663107382

فرهید همت زاده

میکروبیولوژی عضو هیات علمی و مدیر گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آدلاید استرالیا

www.adelaide.edu.au/directory/farhidhemmatzadeh
farhidhemmatzadehadelaide.edu.au
0410749766
0000-0002-4572-8869

h-index: 13  

Associate Professor in Virology, and Coordinator of Immunology and Infectious Diseases. School of Animal and Veterinary Sciences, The University of Adelaide, Roseworthy campus, Roseworthy, AS, 5371, Australia,

گل آقا انوری

دانشیار/پوهنمل اگرانومی و بیوتکنولوژی دانشکده زراعت، مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کندز افغانستان

independent.academia.edu/GULAQAANWARI
gulaqa.anwarikundoz.edu.af
+93700423474
0000-0002-2512-4443

h-index: 2