نویسنده = جلیل شجاع
تخمین عدم تعادل پیوستگی و پویش کل ژنومی جهت شناسایی جایگاه‌های ژنی تحت انتخاب مرتبط با وزن بدن در گوسفندان نژاد زندی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 151-172

10.22103/jab.2018.2020

حسین محمّدی؛ سید عباس رأفت؛ حسین مرادی؛ جلیل شجاع؛ محمد حسین مرادی


بررسی چندشکلی ژن POU1F1 و ارتباط آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش PCR-SSCP

دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 59-70

10.22103/jab.2012.1166

فرزانه فیل کوش مقدم؛ نصراله پیرانی؛ جلیل شجاع؛ قربان الیاسی؛ اکبر تقی زاده؛ عباس حاجی حسینلو