نویسنده = محمدرضا محمدآبادی
شناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در مرغ بومی فارس با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 139-151

10.22103/jab.2018.2072

طاهره اسکندری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید سهرابی


بررسی ارتباط چندشکلی ژن لپتین با صفات مرتبط با اندازه بدن در بزهای کرکی راینی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 97-109

10.22103/jab.2017.1753

مهدیه ضیاالدینی؛ الهه سنجری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی


ارتباط چند شکلی بخشی از ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینی

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 81-94

10.22103/jab.2017.1670

محمد حسین ملایی؛ مسعود اسدی فوزی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مهدیه منتظری


ارزیابی ساختار ژنتیکی شتر با استفاده از روش‌های PCA و خوشه‌بندی سلسله مراتبی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 83-96

10.22103/jab.2016.1549

مهرداد قاسمی میمندی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مهدیه منتظری


مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 37-50

10.22103/jab.2015.1338

فاطمه توحیدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ عذرا نجمی نوری


پروتئین اتصالی CTCF و تنظیمات اپیژنتیکی ژنوم

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 119-142

10.22103/jab.2013.1216

محمدرضا محمدآبادی؛ محمود امیری رودبار؛ حمیده عادل دوست