نویسنده = حشمت اله رحیمیان
مطالعه نقش ژن‌هایPR2 وPAL در مقاومت گیاه برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 67-82

10.22103/jab.2016.1391

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان


بررسی مقاومت دو رقم برنج در تعامل با قارچ عامل سوختگی غلاف،AG1-1A Rhizoctonia solani

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 97-112

10.22103/jab.2016.1393

محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان