نویسنده = سعید سهرابی
شناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در مرغ بومی فارس با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 139-151

10.22103/jab.2018.2072

طاهره اسکندری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید سهرابی


شناسایی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن و نسبت اندام های داخلی بدن روی کروموزوم شماره 1 بلدرچین ژاپنی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 143-158

10.22103/jab.2015.1346

حسن مرادیان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمد رضا محمد آبادی؛ سعید سهرابی


شناسایی جایگاه های ژنی مؤثر بر نسبت کلیبر در یک جمعیت از آمیخته های حاصل از تلاقی دو سویه بلدرچین ژاپنی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 111-122

10.22103/jab.2014.1295

سعید سهرابی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمد رضا محمدآبادی؛ حسن مرادیان