نویسنده = علی اسمعیلی زاده کشکوئیه
بررسی اثر محدودیت متیونین بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 47-60

10.22103/jab.2016.1418

الهه رستم زاده؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ ملک حسین اسدی


ارتباط بین حد آستانه‌ای و اندازه موتیف نشانگرهای ریزماهواره با صفات رشد و شاخص نسبت کلیبر دربزهای تجاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-66

10.22103/jab.2016.1390

آرش جوانمرد؛ لیلا علی طالش؛ محمدحسین مرادی؛ زهرا عزیزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


بررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 143-158

10.22103/jab.2016.1396

محمدتقی واجدابراهیمی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 37-50

10.22103/jab.2015.1338

فاطمه توحیدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ عذرا نجمی نوری


شناسایی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن و نسبت اندام های داخلی بدن روی کروموزوم شماره 1 بلدرچین ژاپنی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 143-158

10.22103/jab.2015.1346

حسن مرادیان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمد رضا محمد آبادی؛ سعید سهرابی


شناسایی جایگاه های ژنی مؤثر بر نسبت کلیبر در یک جمعیت از آمیخته های حاصل از تلاقی دو سویه بلدرچین ژاپنی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 111-122

10.22103/jab.2014.1295

سعید سهرابی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمد رضا محمدآبادی؛ حسن مرادیان