نویسنده = دانیال کهریزی
ترانسفورماسیون گیاه شابیزک Atropa belladonna توسط Agrobacterium rhizogense

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 59-68

10.22103/jab.2013.1201

بتول زارعی؛ دانیال کهریزی؛ سید علیرضا موسوی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی


مطالعه مورفولوژیکی و بیوشیمیایی جهت تشخیص تنوع ژنتیکی جمعیت‌های یولاف زراعی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 119-138

10.22103/jab.2013.1205

مهدی کاکایی؛ حجت اله مظاهری لقب؛ دانیال کهریزی


بررسی میزان کالوس¬زایی و باززایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل و کوتیلدون

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 99-111

10.22103/jab.2011.364

جواد معتمدی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی هاتف سلمانیان؛ ژاله سهیلی خواه