نویسنده = محمدحسین مرادی
ارتباط بین حد آستانه‌ای و اندازه موتیف نشانگرهای ریزماهواره با صفات رشد و شاخص نسبت کلیبر دربزهای تجاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-66

10.22103/jab.2016.1390

آرش جوانمرد؛ لیلا علی طالش؛ محمدحسین مرادی؛ زهرا عزیزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


کاوش ژنومیک تمایز جمعیتی در نژادهای زل و لری¬بختیاری

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 57-70

10.22103/jab.2012.369

محمدحسین مرادی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهربابک؛ کن دادز؛ جان مک اوان