نویسنده = محمد مرادی شهربابک
شناسایی تنوع‌های ژنومی در گاومیش‌های آذری با استفاده از توالی یابی کل ژنوم

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 227-238

10.22103/jab.2023.21310.1474

سیدمیلاد حسینی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک


شناسایی ساختار جمعیتی اسبهای ترکمن و درهشوری با استفاده از روشهای PCA، DAPC و SPC

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 201-220

10.22103/jab.2022.18795.1372

غزاله جوانمرد؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ جواد رحمانی نیا؛ مهدی عباسی فیروزجایی؛ محمد باقر زندی


مطالعه ژن‌ها و SNPهای کدکننده ژنوم بافت مغز زنبورعسل در ارتباط با صفات رفتاری در دو زیرگونه ایتالیایی و آفریقایی با استفاده از داده‌های ترانسکریپتومی (RNA-Seq)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 171-192

10.22103/jab.2022.15887.1235

علی اکبر حسن خانی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک؛ ابوالفضل بهرامی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ محمدحسین بنابازی


شناسایی واریانت‌های ژنی اسب کاسپین با استفاده از نسل جدید توالی‌یابی ژنوم با کارایی بالا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 101-116

10.22103/jab.2015.1343

بابک عارف نژاد؛ حمید کهرام؛ محمد مرادی شهربابک؛ ملک شاکری؛ یانگ دونگ؛ خیائولی ژانگ؛ ون وانگ؛ قاسم حسینی سالکده


کاوش ژنومیک تمایز جمعیتی در نژادهای زل و لری¬بختیاری

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 57-70

10.22103/jab.2012.369

محمدحسین مرادی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهربابک؛ کن دادز؛ جان مک اوان