نویسنده = مجتبی طهمورث پور
بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو‌های نژاد هلشتاین

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 83-98

10.22103/jab.2016.1523

مریم نصرتی؛ مجتبی طهمورث پور؛ لوکا فونتانزی؛ محمدرضا نصیری


اثرات همخونی و آمیخته گری بر تکوین رویان آزمایشگاهی در شرایط معمول و استرس حرارتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 97-107

10.22103/jab.2012.1185

مهدی وفای واله؛ مجتبی طهمورث پور؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ محمدرضا نصیری؛ آیدین رحیم طایفه