نویسنده = محمدرضا نصیری
ریبونوکلئازها به عنوان عوامل درمانی بالقوه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-56

10.22103/jab.2021.16862.1280

معصومه وکیلی ازغندی؛ محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ علی جوادمنش


مهندسی و تولید آنزیم نوترکیب ریبونوکلئاز پانکراس گاوی (RNase A) به عنوان یک پتانسیل دارویی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 60-76

10.22103/jab.2020.16662.1268

معصومه وکیلی ازغندی؛ محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ علی جوادمنش


تولید ایمنوگلوبین Y در زرده تخم مرغ علیه باکتری های سالمونلا تیفی‌موریوم و انتریتیدیس

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 177-190

10.22103/jab.2020.16014.1244

شیما اسحقی؛ محمدرضا نصیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی جوادمنش