نویسنده = قاسم حسینی سالکده
شناسایی واریانت‌های ژنی اسب کاسپین با استفاده از نسل جدید توالی‌یابی ژنوم با کارایی بالا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 101-116

10.22103/jab.2015.1343

بابک عارف نژاد؛ حمید کهرام؛ محمد مرادی شهربابک؛ ملک شاکری؛ یانگ دونگ؛ خیائولی ژانگ؛ ون وانگ؛ قاسم حسینی سالکده


بررسی پروتئوم پیام رسانی خشکی در ریشه برنج

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 87-100

10.22103/jab.2013.1203

ندا سلطانی؛ قاسم حسینی سالکده