کلیدواژه‌ها = ناقل کلسیم
جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.165

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی


جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا جداسازی ژن(GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیان آن در سویا

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 49-62

10.22103/jab.2009.1149

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی