کلیدواژه‌ها = ارزیابی ملکولی
ارزیابی مزرعه ای و ملکولی مقاومت گندم های ایرانی به فوزاریوم سنبله گندم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.166

نیازعلی سپهوند؛ فرزاد حیدری؛ عبدالحسین طوطیائی؛ میترا سراج آذری؛ جواد مظفری


ارزیابی مزرعه ای و ملکولی مقاومت گندم های ایرانی به فوزاریوم سنبله گندم

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 63-80

10.22103/jab.2009.1150

نیاز علی سپهوند؛ فرزاد حیدری؛ عبدالحسین طوطیایی