کلیدواژه‌ها = آگروباکتریوم
انتقال ژن GUS به گیاه زینتی Begonia soli-mutata

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 87-104

10.22103/jab.2020.2525

احمد شریفی؛ فاطمه حسینی؛ براتعلی مشکانی؛ عبدالرضا باقری؛ سید حسن مرعشی