کلیدواژه‌ها = کلونینگ
‌بررسی الگوی بیان و ساختار ژن AGAMOUS-LIKE 6 (AGL6) در همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 155-174

10.22103/jab.2023.20915.1452

فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ امیر موسوی


کلونینگ و بیان مولکول های کوتاه شده و دست نخورده استرپتوکیناز در اشریشیا کلی و ارزیابی فعالیت بیولوژیک آن ها

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 55-67

10.22103/jab.2011.361

رضا عربی؛ فرزین روحوند؛ داریوش نوروزیان؛ محمدرضا آقا صادقی؛ آرش معمار نژادیان؛ حسین خان احمد؛ مهدی سادات؛ فاطمه متولی