کلیدواژه‌ها = مقاومت
شناسایی منابع مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی با عامل Zymoseptoria tritici در ژنوتیپ‌های گندم نان

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 49-65

10.22103/jab.2018.2067

شعبان کیا؛ کامران رهنما؛ حسن سلطانلو؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمد علی آقاجانی


مطالعه نقش ژن‌هایPR2 وPAL در مقاومت گیاه برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 67-82

10.22103/jab.2016.1391

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان