کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی، گلوتنین، دوروم، SDS-PAGE
بررسی تنوع آللی و کیفیت پروتئین های ذخیره ای بذر در گندم های دوروم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-36

10.22103/jab.2014.1219

معصومه رجبی هشتجین؛ محمد حسین فتوکیان؛ مصطفی آقایی سریر زه؛ محسن محمدی